Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 26 września 2019 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.477.2019.1.AC, potwierdził, że wszystkie składniki wynagrodzenia nauczyciela akademickiego stanowią podstawę do uznania ich jako element wynagrodzenia za pracę twórczą w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wyższe koszty od całej umowy

Tym samym całość obowiązków wykonywanych przez nauczyciela akademickiego stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze. Co istotne, wykładowcy nie mają obowiązku dokumentowania faktu powstania utworów realizowanych w ramach stosunku pracy.

Uczelnia – jako pracodawca - obliczając i odprowadzając podatek dochodowy od osób fizycznych od wszystkich obowiązkowych składników wynagrodzenia nauczycieli akademickich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może zastosować podwyższone, 50-proc. koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zobacz również: Wynagrodzenie twórcy trzeba określić kwotowo lub w procentach >>

Składniki wynagrodzenia nauczyciela

Dyrektor KIS wyjaśnił, że pracownik uczelni publicznej, poza wynagrodzeniem zasadniczym za prowadzenie zajęć dydaktycznych, może otrzymywać również:

  • dodatek funkcyjny,
  • dodatek zadaniowy,
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe albo godziny nadliczbowe,
  • dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych,
  • premię – w przypadku pracownika niebędącego nauczycielem akademickim,
  • inne dodatki, jeżeli zostały określone w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo regulaminie wynagradzania

– które stanowią zmienne składniki wynagrodzenia.

 

Ponadto, nauczycielom akademickim przysługuje również dodatek za staż pracy w wysokości 1 proc. wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok zatrudnienia. Dodatek jest wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku zatrudnienia, z tym że wysokość tego dodatku nie może przekroczyć 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek funkcyjny przysługuje z kolei z tytułu kierowania zespołem, w skład którego wchodzi nie mniej niż pięć osób. Wysokość dodatku funkcyjnego nie może przekroczyć 67 proc. wynagrodzenia profesora i jest uzależniona od liczby członków zespołu oraz stopnia złożoności zadań. Dodatek zadaniowy może być natomiast przyznany z tytułu czasowego zwiększenia obowiązków służbowych lub czasowego powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki jej wykonywania. Wysokość dodatku zadaniowego nie może przekroczyć 80 proc. sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

Dyrektor KIS przypomniał również, że nauczycielom akademickim przysługuje też prawo do nagród jubileuszowych i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Nauczycielom akademickim mogą ponadto przysługiwać inne nagrody np. nagroda rektora, a także płatne urlopy wypoczynkowe, naukowe, dla poratowania zdrowia.

Czytaj w LEX: Od 1 października obniżka PIT do 17 proc. oraz podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników >

Interpretacja w dobrym kierunku?

Piotr Chojnacki, doradca podatkowy w kancelarii TA&TPT, tłumaczy, że w przypadku działalności twórczej przysługuje prawo do zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, lecz nie więcej niż 85 528 zł rocznie. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego jest działalnością twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. – Fiskus potwierdził, że na składniki wynagrodzenia nauczyciela akademickiego składa się wynagrodzenie zasadnicze i dodatki za staż pracy. Podwyższony poziom kosztów uzyskania przychodów należy więc stosować do wszystkich składników wynagrodzenia nauczyciela akademickiego - podkreśla.

 

 

Z takim rozumieniem przepisów nie zgadza się jednak Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, wspólnik w Savior Legal&Tax. Ekspertka podkreśla, że stosowanie podwyższonych kosztów podatkowych do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego jest absurdalne. – Nauczyciel nie wykonuje pracy twórczej przez cały czas. Ma przecież do wykonania całą masę obowiązków administracyjnych i biurokratycznych. W tym czasie nie tworzy żadnego dzieła – zauważa Rutkowska. Ekspertkę zaskakuje również stwierdzenie dyrektora KIS, że nauczyciel akademicki, aby mieć prawo do podwyższonych kosztów, nie musi dokumentować stworzenia utworów realizowanych w ramach stosunku pracy.

Sprawdź w LEX: