Z interpretacji nr 0113-KDIPT3.4011.523.2018.1.KK wynika, że aby można było zastosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów do wynagrodzenia twórców, muszą być spełnione dwie przesłanki. Po pierwsze, konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych (autorskich) w postaci utworu lub artystycznego wykonania. Po drugie zaś, osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich.  

  


Utwór musi być stworzony

Organ podatkowy wyjaśnił, że stworzony utwór musi mieć cechy indywidualnej twórczości. Pracownik musi natomiast korzystać ze swoich praw lub „dokonać rozporządzenia prawami”. Pojęcia „korzystanie” i „rozporządzanie” nie są jednak dokładnie zdefiniowane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Honorarium za przeniesienie praw autorskich

Z treści umowy o pracę powinno wynikać, że wyodrębniona wartość wynagrodzenia stanowi honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu. Konieczne jest dokładne wyróżnienie tej części wynagrodzenia, która związana jest z korzystaniem lub rozporządzaniem przez pracownika z przysługujących mu praw autorskich. Wyróżnienie to musi być czytelne i jednoznaczne. Organ podatkowy podkreślił, że do zastosowania podwyższonych kosztów podatkowych niezbędne jest także prowadzenie szczegółowej dokumentacji. Może to być np. ewidencja przeniesionych praw autorskich.

 

Problematyczny podział wynagrodzenia

Jak tłumaczy Tobiasz Szczęsny, doradca podatkowy, starszy konsultant w Gekko Taxens, organy podatkowe w szczególności akcentują obowiązek po stronie pracodawców (płatników) wyodrębnienia kwot związanych z korzystaniem z praw autorskich (honorarium autorskie) oraz kwot związanych z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych. Ciężko jednak znaleźć w tego typu stanowiskach, jak i w ustawie o PIT odpowiedź, czy nawet wskazówkę, w jaki sposób należy takiego rozgraniczenia dokonać. Ekspert wyjaśnia, że w orzecznictwie sądów administracjach akceptowalną w tym zakresie praktyką jest procentowy podział czasu pracy związany z pracą twórczą oraz z pozostałymi obowiązkami pracownika w odniesieniu do kwoty brutto wynagrodzenia. - Jeśli w tym czasie pracownik stworzy utwór (zakładając, że pozostałe warunki będą spełnione, np. prowadzenie ewidencji), to iloczyn udziału czasu pracy twórczej (w stosunku do łącznie przepracowanych godzin w danym miesiącu) i kwoty brutto wynagrodzenia pracownika pozwoli na ustalenie kwoty honorarium. W praktyce przyjmuje się, że czas przeznaczony na pracę twórczą nie może przekroczyć określonego pułapu (np. 80 proc. czasu pracy pracownika). Do tak ustalonej kwoty honorarium byłyby już stosowane 50-proc. koszty autorskie – podkreśla Szczęsny. Dodaje, że nie ma przeciwskazań, aby takie rozgraniczenie procentowe wskazać w umowie o pracę, a nawet w innym dokumencie, byleby prowadziło to do jednoznacznego wyodrębnienia honorarium autorskiego. Jednym z warunków koniecznych jest jednak powstanie utworu, a nie tylko wykonywanie pracy twórczej. 

Zobacz również:
Dziecko zapłaci podatek od dochodu z najmu >>

Podatki uproszczone, ale tylko w teorii >>

NSA: Zakwaterowanie pracownika za granicą to jego przychód >>

Dla kogo wyższe koszty

Organ podatkowy przypomniał także, że od stycznia 2018 r. do art. 22 ust. 9b ustawy o PIT wprowadzono ograniczenie zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu do niektórych rodzajów działalności twórczej.

- Warto pamiętać, że katalog działalności pracownika, które mogą korzystać z 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, został w ostatnie wakacje zmodyfikowany, ale przepisy – jak zauważa Radosław Maćkowski, doradca podatkowy w MVP TAX - weszły w życie z mocą wsteczną, od 1 stycznia. Do katalogu aktywności korzystających z preferencyjnego opodatkowania dodane zostały m.in. działalność w zakresie produkcji audialnej i audiowizualnej, opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia czy gier komputerowych. Ta ostatnia kategoria powinna mieć znaczenie dla pracowników zatrudnionych na umowach o pracę w prężnie rozwijających się w Polsce studiach produkujących gry. Tylko – jak zastanawia się Maćkowski – warto się zastanowić, czy jest to popularna forma zatrudnienia w tego typu firmach.

Zobacz również:
Pracownik a przedsiębiorca - przepisy podatkowe i ubezpieczeniowe >>

Przychody z praw autorskich przysługujących wspólnie co najmniej dwóm osobom a PIT >>

Optymalizacja opodatkowania PIT twórców >>