Konieczność wydania rozporządzenia to konsekwencja zmian w ustawie. Rozporządzenie nie wprowadzi większych zmian w procedurze. Nauczyciela na badania kieruje rektor - nauczyciel akademicki zgłasza się na badanie lekarskie nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania skierowania.

Lekarz przeprowadza badanie podmiotowe oraz przedmiotowe. Uwzględnia ogólny stan zdrowia, oceny układu krążenia, układu ruchu, układu nerwowego, układu oddechowego oraz narządu mowy. Może też skierować nauczyciela na dodatkowe badania.

Orzeczenie lekarskie wydaje się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nauczyciel akademicki, drugi rektor uczelni. Trzeci dołącza się do dokumentacji medycznej.

Jako że ustawa z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ma wejść w życie z dniem 1 października 2018 r., MZ proponuje, by rozporządzenie weszło w życie z tą samą datą.


Ile urlopu przysługuje nauczycielowi akademickiemu?>>