Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, przewidziane w przepisach ordynacji podatkowej są elementem wsparcia dla podatników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Do naczelnika urzędu skarbowego można wnioskować o: odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty; odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek; umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Czytaj w LEX: Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na przykładach >

Wnioski najlepiej w formie elektronicznej, ale papierowe też możliwe

Na portalu www.biznes.gov.pl uruchomione są usługi umożliwiające elektroniczne składanie wniosków o zastosowanie ulgi. Wnioski można też składać mailowo, ale w tym przypadku pod warunkiem oświadczenia, że oryginalny wniosek papierowy zostanie złożony po ustaniu epidemii. Oczywiście wszystkie wnioski można przekazywać w formie papierowej - przesyłać tradycyjną pocztą lub wrzucać do urn na dokumenty, które znajdują się w urzędach skarbowych.

- Urny opróżniane są w zależności od potrzeb, najczęściej raz na dobę po zakończeniu pracy przez urząd lub przed jej rozpoczęciem. Odbiór dokumentów i ich rejestracja odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: praca w rękawiczkach ochronnych, dezynfekcja i rotacyjna wymiana urn, kwarantanna dokumentów czyli przechowywanie w specjalnych pojemnikach lub pomieszczeniach przez określony czas i rejestracja dopiero po jego upływie – przy czym w takiej sytuacji dokument rejestrowany jest z datą faktycznego złożenia do urny – mówi Prawo.pl Małgorzata Rzeczkowska, szef Krajowej Administracji Skarbowej, wiceminister finansów.

Czytaj w LEX: Jak wykorzystać Facebooka w promocji biura rachunkowego? >

 

Przypomina także, że gdy podatnik wykaże, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych są niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego za dany rok może wnioskować o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy. Ten wniosek można również złożyć elektronicznie poprzez stronę biznes.gov.pl.

Zobacz procedurę w LEX: Narzędzia podatkowe wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa >

Ważne przepisy o pomocy publicznej

Kwestie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych regulowane są przepisami ordynacji podatkowej, a w przypadku przedsiębiorców niezbędne jest także uwzględnienie przepisów o pomocy publicznej. W każdym postępowaniu podatkowym, w tym wszczętym na wniosek podatnika, obowiązuje zasada szybkości postępowania wynikająca z ordynacji podatkowej. Zgodnie z tą zasadą, organy podatkowe powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Zasada szybkości postępowania służy ograniczeniu nadmiernej biurokracji ze strony organów podatkowych.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na zasadach pomocy de minimis >

 


Dodatkowe dokumenty czasami niezbędne

 - Pomoc dla podatników jest dla nas priorytetem, dlatego pracownicy urzędów skarbowych dokładają wszelkich starań, aby rozstrzygnięcia w sprawach przyznawania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych wydawane były bez zbędnej zwłoki. Organy podatkowe, kierując się wskazaną zasadą szybkości postępowania, zobligowane są rozpatrywać wnioski bez zbędnej zwłoki i bez rozbudowanego postępowania dowodowego, przy wykorzystaniu informacji składanych przez strony, oraz danych powszechnie znanych i znanych organom z urzędu, uwzględniając zasadę adekwatności działań administracji do zaistniałej sytuacji – wskazuje Małgorzata Rzeczkowska.

Czytaj w LEX: Ważny interes podatnika w regulacji ulg w spłacie zobowiązań podatkowych - omówienie orzecznictwa >

Zwraca jednak uwagę, że jeśli sytuacja tego wymaga, urzędy skarbowe mogą wzywać podatników o dodatkowe dokumenty, aczkolwiek urzędnicy wykorzystują informacje składane przez podatników, dane powszechnie znane i te podawane tylko organom z urzędu. Zaznacza, że urzędy skarbowe są zobowiązane dochować należytej staranności w rozpatrywaniu złożonych wniosków i potwierdzaniu ich zasadności.

Czytaj w LEX: Rozliczanie strat powstałych w związku z koronawirusem >

Na te wezwania warto jednak uważać. Jeśli nie odbierzemy pisma w terminie, trafi ono z powrotem do urzędu. Fiskus będzie traktował je jako doręczone, ale podatnik może jednak nawet nie wiedzieć o jego istnieniu. Nie złoży w terminie potrzebnych dokumentów i jego wniosek nie zostanie rozpatrzony. Przypomnijmy: przepisy tarczy antykryzysowej zlikwidowały fikcję doręczeń pism urzędowych. Zasada ta nie ma jednak zastosowania do wielu spraw podatkowych >>

 

Raty i odroczenie terminu płatności bez opłaty prolongacyjnej

Na czas obowiązywania stanu epidemicznego zrezygnowano z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa.

Pojawia się jednak problem, w jaki sposób liczyć termin złożenia wniosku. Czy przesądzająca jest tu data nadania pisma, czy też moment, w którym pismo trafi do urzędu?

- Wątpliwości dotyczą przypadków, w których wniosek został złożony przed terminem zapłaty, ale organ rozpatruje go już po jego upływie. Zdaniem części organów podatkowych, w takim przypadku nie można odroczyć terminu zapłaty, gdyż ten już upłynął. Choć takie stanowisko można uzasadniać treścią przepisów ordynacji podatkowej, to jednak wydaje się, że nie jest ono zgodne z ich celem – zauważa Grzegorz Keler, adwokat w kancelarii SPCG. Jego zdaniem, należałoby raczej przyjąć, iż złożenie wniosku przed upływem terminu płatności podatku pozwala na jego odroczenie. W przeciwnym razie organ podatkowy mógłby uniknąć rozstrzygnięcia, zwlekając z rozpoznaniem wniosku do dnia upływu terminu płatności podatku. W przypadku wyrażenia przez organ zgody na odroczenie terminu zapłaty podatku, odsetki nie powinny więc być naliczane.

Czytaj w LEX: Zmiana terminów podatkowych w związku z koronawirusem >

Przyjmując jednak, że o możliwości odroczenia terminu decyduje data jego złożenia, należałoby ustalić, kiedy do tego dochodzi: w dacie nadania pisma czy w dacie jego wpływu do organu. - Niestety w przepisach brak jest jasnej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Zgodnie z ordynacją podatkową, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w placówce pocztowej.

Zobacz więcej: Skarbówka chce zarobić na koronawirusie >>