Zgodnie z art. 33 Prawa przedsiębiorców ministrowie oraz organy, które upoważnione są do przedkładania projektów aktów prawnych mogą z urzędu lub na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wydawać tzw. objaśnienia prawne. Są to wyjaśnienia przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego ich stosowania. Na wniosek rzecznika, objaśnienia wydał m.in. minister klimatu w sprawie rejestru BDO.
Teraz Jacek Cieplak, zastępca rzecznika małych i średnich przedsiębiorców zwrócił się o ich wydanie do Jadwigi Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju. W swoich wnioskach stanął w obronie samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, ale więcej niż 9 w przeliczeniu na etat, którzy nie mogą skorzystać z tarczy finansowej realizowanej przez Polski Fundusz Rozwoju.

 

O co chodzi z mikroprzedsiębiorcami

W programie mikroprzedsiębiorcę zdefiniowano jako beneficjenta który zatrudnia co najmniej jednego pracownika oraz nie więcej niż dziewięciu pracowników. Tymczasem w świetle przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 roku oraz  z art. 12 ust. 1 ustawy o systemie instytucji rozwoju (zwanej ustawą SIR) wynika, że  mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, w tym właściciela. Dlatego zdaniem rzecznika wykładania wyżej wymienionych przepisów budzi wątpliwości interpretacyjne uzasadniające wydanie objaśnień prawnych w następującym zakresie:

 „Czy w świetle przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia MFIPR w związku z art. 12 ust. 1 ustawy OSIR w związku art. 5 załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014 pomoc w postaci subwencji finansowej o której mowa w regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”  może być udzielona mikroprzedsiębiorcy wykonującemu jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniającemu pracowników?”

Zdaniem rzecznika dokonując interpretacji przepisów ustawy SIR oraz w rozporządzenia MFIPR należy posługiwać się definicją mikroprzedsiębiorcy zamieszczoną załączniku nr I rozporządzenia 651/2014. Zgodnie z jego art. 2 mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników.  Z kolei sposób określania liczby pracowników zdefiniowany został w art. 5 pkt c. Zgodnie z nim  w skład personelu wchodzą właściciele. W świetle powyższego wskazać należy, że przez mikroprzedsiębiorcę należy rozumieć także przedsiębiorcę jednoosobowego który nie zatrudnia pracowników.

Kontrowersyjny sposób liczenia pracowników

W przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu liczba osób zatrudnionych powinna być liczona jako ułamkowa cześć rocznych jednostek pracy (RJP). Tym samym zdaniem rzecznika w każdym przypadku, gdy liczba rocznych jednostek pracy (RJP) jest mniejsza niż 10, np. wynosi 9,5 etatu czy 9,75 etatu, przedsiębiorca ten jest mikroprzedsiębiorcą, któremu przysługuje pomoc w postaci subwencji finansowej. - A contrario przedsiębiorcy tego nie można zakwalifikować do grupy małych przedsiębiorców - wskazuje Jacek Cieplak w piśmie do wicepremier. Tymczasem firmy, którym wychodzi zatrudnienie powyżej 9, ale poniżej 10 nie mogą wnioskować o wsparcie. Dlatego rzecznik pyta:

    „Czy w świetle przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia MFIPR w związku z art. 12 ust. 1 ustawy OSIR w związku art. 5 załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014 pomoc w postaci subwencji finansowej o której mowa w regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” może być udzielona mikroprzedsiębiorcy zatrudniającemu dziewięciu pracowników na pełen etat oraz jednego pracownika w niepełnym wymiarze etatu np. pół etatu (RJP 9,5 etatu) lub trzy czwarte etatu (RJP 9,75)?”

Zgodnie z prawem przedsiębiorców minister na wydanie objaśnień ma maksymalnie 30 dni. W obu pismach jednak Jacek Cieplak zwraca uwagę, że ten termin nie przystaje do obecnej trudnej rzeczywistości, i prosi o wydanie objaśnień w terminie siedmiu dni. Podkreśla, że każdy wniosek musi zostać rozpatrzony na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a ciężka sytuacja w kraju nie wyłącza ich stosowania.