Zgodnie z zapowiedziami Prawo.pl Ministerstwo Klimatu wydało objaśnienia prawne dotyczące stosowania art. 50 ustawy o odpadach w zakresie obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO przez wytwórców odpadów będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami.  Są to wyjaśnienia przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego ich stosowania wydane zgodnie z art. 33 Prawa przedsiębiorców na wniosek rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. To ważne, bo zgodnie z art. 35 Prawa przedsiębiorców firma nie może zostać obciążona sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosowała się do objaśnień. A co z nich wynika?

Czytaj w LEX: Baza danych o odpadach - obowiązki przedsiębiorcy >

 

Wytwórcy odpadów komunalnych nie muszą się rejestrować

Przede wszystkim zgodnie z objaśnieniami odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako odpady komunalne, np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe). W związku z tym podmioty prowadzące drobną działalność usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową są zwolnione z wpisu do rejestru-BDO jako wytwórcy odpadów komunalnych. Większą ostrożnością muszą wykazać się zakłady fryzjerskie, gabinety kosmetyczne czy podologiczne. One też mogą być zwolnione, ale pod warunkiem, że nie wytwarzają odpadów medycznych, w wyniku przeprowadzanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej np. strzykawek, skalpel. Jako odpady komunalne można potraktować również zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny niezawierający składników niebezpiecznych np. czajniki oraz zużyte tonery niezawierające składników niebezpiecznych. Jako wytwórca odpadów komunalnych taki podmiot nie wpisuje się w zakresie wytwarzania tych odpadów do Rejestru-BDO. Sławomir Mazurek, wiceminister klimatu, przypomina, że odpady posiadające właściwości niebezpieczne, pochodzące z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, nie mogą być uznane za odpady komunalne. Wówczas muszą się wpisać do rejestru, a ponadto numer rejestrowy BDO umieszczać na wielu dokumentach, na przykład: fakturach VAT, paragonach fiskalnych, umowach kupna sprzedaży, sprawozdaniach, kartach  przekazania odpadów oraz ewidencji odpadów. Czytaj więcej o tym, gdzie umieszczać numer BDO >> Tu możesz pobrać objaśnienia ministra klimatu dotyczące rejestru BDO >>

Sprawdź w LEX: Czy salon kosmetyczny powinien być zarejestrowany w BDO? >

Odpady zwolnione z ewidencjonowania

Ponadto ministerstwo zwraca uwagę, że ewidencji odpadów nie podlegają również odpady, o których mowa w rozporządzenia Ministra Środowiska z  12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, o ile są wytwarzane w ilości nie większej niż określona w tym rozporządzeniu. W takiej sytuacji nie ma obowiązku uzyskania wpisu w BDO. Adam Abramowicz, rzecznik MŚP, przypomina jednak, że obecnie trwają prace nad rozszerzeniem katalogu począwszy od 1 stycznia 2020 roku. Spore zmiany czekają firmy budowlane, bo limit zwalniający z ewidencji w przypadku gleby i ziemi, w tym kamieni ma się zwiększyć z 5 do 20 ton rocznie. W przypadku betonu, gruzu i odpadów ceramicznych limit zwiększono z 5 do 10 ton rocznie. Czytaj więcej o zmianach dla firm budowlanych >> W objaśnieniach minister wskazuje również na możliwość przeniesienia obowiązku ewidencji odpadów, w drodze umowy, na wykonującego usługę remontu, naprawy lub konserwacji, jak również na zarządcę nieruchomości, w wypadku wspólnego korzystania z lokalu lub lokalów.

Czytaj również w Prawo.pl: Elektroniczna ewidencja odpadów rusza 1 stycznia, ale może będzie też papierowa >>

Czytaj w LEX:  Baza Danych o Odpadach - najnowsze zmiany >

Torby foliowe wymuszają rejestrację

W objaśnieniach ministerstwo przypomina, że w BDO powinny się zarejestrować sklepy oferujące torby z tworzyw sztucznych objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. W BDO będą składać bowiem roczne sprawozdania. Obowiązek rejestracji nie dotyczy tych prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, którzy nie oferują klientom toreb na zakupy wykonanych z tworzywa sztucznego albo jedynie tzw. tzw. zrywki.

 

Skąd wziął się problem z BDO

Obowiązek papierowej  ewidencji jest od 2001 roku, ale… wiele firm nie wiedziało o nim, nie przestrzegało go, bo inspektorzy ochrony środowiska nie byli w stanie tego weryfikować i egzekwować. Miała to zmienić centralna baza tworzona od 2012 roku. Jej pierwszy moduł  - pozwalający na rejestrację - ruszył 24 stycznia 2018 r. Każdy przedsiębiorca, który prowadzi ewidencję odpadów, wytwarza śmieci inne, niż komunalne lub niebezpieczne powinien zarejestrować się w BDO do 24 lipca 2018 r. By to zrobić, trzeba złożyć papierowy wniosek w urzędzie marszałkowskim. Niewielu to jednak zrobiło, bo nie było kampanii informacyjnej. W tym roku jednak Instytut Ochrony Środowiska, któremu tworzenie bazy powierzył Minister Środowiska, ogłosił, że moduł elektronicznej ewidencji zostaną oddane 1 stycznia 2020 r. I od tego dnia tylko w BDO będzie prowadzona ewidencja odpadów, a popełnienie błędu może kosztować nawet milion złotych. W urzędach marszałkowskich ustawiają się długie kolejki.. Problem w tym, że trudno ustalić, kto ma się zarejestrować, wydane objaśnienia, mają ułatwić podjęcie decyzji,