Od 1 stycznia obowiązuje już nowe rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów w dużej części dotyczył firm budowlanych. Po pierwsze resort zwiększa ilość odpadów, które nie podlegają ewidencji, po drugie dodaje kilka pozycji. Największe zmiany ilościowe dotyczą gleby i ziemi, w tym kamieni – limit zwalniający z ewidencji ma się zwiększyć z 5 do 20 ton rocznie. W przypadku betonu, gruzu i odpadów ceramicznych limit zwiększono z 5 do 10 ton rocznie. Ponadto resort dodał nowe odpady budowlane o kodach:

  • 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;
  • 17 02 01 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

Jak tłumaczy w uzasadnieniu ministerstwo powyższe odpady powstają często w wyniku prowadzonych prac w domach jednorodzinnych i mieszkaniach, a świadczone są przez małe podmioty prowadzące działalność budowlano-remontową. W związku z tym wskazano w załączniku ilość odpadów od 5 do 10 ton, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. 

Czytaj w LEX:

Baza Danych o Odpadach - najnowsze zmiany >

Obowiązki inwestora i wykonawcy robót budowlanych jako wytwórcy odpadów czyli rejestr BDO a firmy budowlane >

Ponadto zwolnione z obowiązku mają być firmy, które produkują rocznie do 100 kg opakowań z drewna i metalu, do 50 kilogramów opakowań z tworzyw sztucznych, papieru i tektury oraz szkła, a także do 20 kg  opakowań z tekstyliów i wielomateriałowych. Nowe limity obowiązują już od 1 stycznia 2020 roku. To ważne, bo od tego dnia ewidencja i sprawozdawczość musi być już prowadzona w centralnej, elektronicznej Bazie Danych o Odpadach (BDO) - czytaj również dlaczego firmy budowlane powinny się zarejestrować w BDO.  Zapytaliśmy Ministerstwo Klimatu cczy firmy, które dzięki nowemu rozporządzeniu zostaną zwolnione z ewidencji muszą jednak elektronicznie złożyć sprawozdanie za 22019 rok. Do 9 stycznia nie uzyskaliśmy jednak odpowiedzi.  Ponadto numer rejestrowy BDO trzeba umieszczać na wielu dokumentach, na przykład: fakturach VAT, paragonach fiskalnych, umowach kupna sprzedaży, sprawozdaniach, kartach  przekazania odpadów oraz ewidencji odpadów. Czytaj więcej o tym, gdzie umieszczać numer BDO >> Firmy, które jednak zmieszczą się w podwyższonych limitach mogą uniknąć prowadzenia trudnej ewidencji.

Poniżej przedstawiamy zmiany dla branży budowlanej:

Rodzaj odpadów Kod odpadów Obecna ilość odpadów Mg/rok Planowana ilość odpadów od 1 stycznia 2020 roku w Mg/rok
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 do 5 do 10
Gruz ceglany 17 01 02 do 5 do 10
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 03 do 5 do 10
Drewno 17 02 01 do 5 do 10
Szkło 17 02 02 do 5 bez zmian
Tworzywo sztuczne 17 02 03 do 5 bez zmian
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04 do 5 do 20
Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 08 02 do 5 do 10
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 07 nie  było do 10
Usunięte tynki, tapety, okleiny itp 17 02 80 nie było do 5