Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowała wprowadzenie 75 poprawek do ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. tarczy 2 pilotowanej przez ministra Łukasza Schreibera, przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów. Dziś ustawą ma się zająć Senat.

Czytaj więcej: Tarcza 3 - Sejm uchwalił kolejny pakiet antykryzysowy >>

 

Zasiłek dla tych, co utracili pracę w Unii

Senatorowie zaproponowali m.in. w ustawie o promocji zatrudnienia podniesienie wysokości zasiłku dla bezrobotnych do 1800 zł i możliwość przyznania takiego zasiłku osobom  poprzednio zatrudnionym w innym państwie członkowskim UE lub w takim, z którym Polska ma dwustronną umowę w zakresie koordynacji  systemów zabezpieczenia społecznego lub umowę międzynarodową o zabezpieczeniu społecznym w zakresie świadczeń dla bezrobotnych. Komisja przyjęła też poprawkę wydłużającą czas pobierania zasiłku opiekuńczego na czas epidemii i zaproponowała, aby zasiłek ten przysługiwał na wszystkie dzieci w wieku szkolnym. Te same przepisy miałyby dotyczyć osób, które są objęte przepisami ubezpieczenia społecznego rolników. Komisja opowiedziała także się za skreśleniem zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, która nakładała na przedsiębiorców starających się o wsparcie lub zwolnienia obowiązek dostarczania nowych danych dotyczących m.in. wykonywanego zawodu.

Egzekucje z nieruchomości nie będą wstrzymane

Komisja zdecydowała o wykreśleniu znacznej części artykułów, które według senatorów wykraczały poza materię ustawy i nie miały bezpośredniego związku z zapobieganiem skutkom epidemii. Zaproponowała m.in. wykreślenie zmian w Kodeksie postępowania cywilnego, które nie pozwalały na licytację lokalu mieszkalnego czy nieruchomości z domem przez stan epidemii oraz po 90 dni od jego zakończenia. Komisja popiera jedynie przeprowadzanie eksmisji z mieszkań w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, epidemii i 90 dni od dnia odwołania tego stanu.

Czytaj również: Będzie powtórka z e-doręczeniami - MS szykuje kolejny projekt >>

 


Spór o wybór prezesa UKE, dostęp do pomocy prawnej i danych z rejestru PESEL

Senatorowie skreślili też zapisy ustawy zmieniające zasady powoływania prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – w tym pozbawienie Senatu wpływu na obsadę tego stanowiska. Akceptacji nie zyskały także przepisy w zakresie ustawy o dowodach osobistych, które rozszerzały dostęp do danych osobowych z bazy PESEL. Komisja opowiedziała się też za skreśleniem rozszerzenia dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej drogą elektroniczną, gdyż zdaniem senatorów, niemożliwe byłoby ustalenie, kto o tę pomoc się ubiega. Choć tarcza 3 nadal dopuszcza elektronizację rozpraw, to Senat wykreślił przepis, który pozwalał ministrowi sprawiedliwości określić, w drodze rozporządzenia, sposób zaprojektowania, wdrożenia, eksploatacji, integracji i rozwoju systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania sądowe, mając na uwadze możliwości techniczne i organizacyjne sądów oraz potrzebę sprawnego działania systemu przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Komisja przyjęła poprawkę, w której daje możliwość zdalnego obradowania radcom prawnym podobną do tej, jaką mają prokuratorzy. Nie zgodziła się natomiast na przepisy ograniczające uprawnienia samorządu prokuratorów.