"Celem polityki budżetowej w 2017 r. będzie utrzymanie stabilności finansów publicznych z jednoczesnym wsparciem inkluzywnego wzrostu gospodarczego, czyli sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy utrzymaniu deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych poniżej progu 3 proc. PKB" - zwraca uwagę komunikat CIR. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie w przyszłym roku 2,9 proc. PKB.

Według założeń, realny wzrost spożycia prywatnego ma przyspieszyć do 4,1 proc. (w 2016 r. – 4,0 proc.), co ma być, według komunikatu CIR, efektem m.in. całorocznego funkcjonowania programu "Rodzina 500+". "Kolejnym istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego będą inwestycje publiczne, w związku z przyspieszeniem wydatkowania środków unijnych. W 2017 r. udział inwestycji prywatnych w PKB osiągnie poziom 16,6 proc. (w 2016 r. – 16,2 proc.)" - głosi komunikat CIR.

Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2017 r. ma wynieść 8,1 proc. (pod koniec 2016 r. ma to być 9,1 proc.). Nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 roku (tak jak w 2016) ma wynieść 4,4 proc. "Oczekuje się, że w kolejnych latach udział eksportu w PKB będzie rósł, jednak wolniej niż w latach 2009-2015. Realne tempo wzrostu eksportu w 2016 r. wyniesie 6,0 proc., a w 2017 r. – 5,5 proc." - czytamy w komunikacie.

W 2017 r. wskaźnik CPI (inflacja) ma wynieść 1,3 proc. (w 2016 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadną średnio o 0,4 proc. w stosunku do 2015 r.).

 

"Najważniejszym tematem dzisiejszego posiedzenia było przyjęcie założeń budżetowych i tych wszystkich wskaźników, które będą w przyszłorocznym budżecie decydowały o tym, jaka będzie waloryzacja rent i emerytur, jakie będzie najniższe wynagrodzenie, jakie będą wskaźniki budżetowe" - mówiła premier Beata Szydło podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RM.

Z założeń wynika ponadto, że w przyszłym roku rząd przeznaczy na jednorazowy dodatek pieniężny do emerytur i rent kwotę 1,5 mld zł (wobec 1,4 mld w tym roku). Dodatek ten ma zrekompensować niski wskaźnik waloryzacji świadczeń, który w tym roku wyniósł 0,24 proc.

Minister finansów Paweł Szałamacha mówił na konferencji prasowej po obradach, że dodatkowe źródła dochodów budżetu będą wynikać m.in. z tzw. pakietu paliwowego, który jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie, z ustawy hazardowej, której projekt jest "pomiędzy Komitetem Stałym Rady Ministrów a rządem", a także przyjętej już klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Także komunikat zwraca uwagę, że "wzrosną wpływy z podatków, czemu będzie sprzyjał większy udział popytu krajowego w PKB. Do kasy państwa powinny również trafić całoroczne wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych (podatek bankowy) i podatku od sprzedaży detalicznej (podatek handlowy)".

"Kolejnym rozwiązaniem jest obniżenie limitu na transakcje gotówkowe między firmami z 15 tys. euro do 15 tys. zł (płatności między przedsiębiorcami powyżej 15 tys. zł dokonywane będą wyłącznie za pośrednictwem rachunku płatniczego, co spowoduje zmniejszenie liczby oszustw podatkowych związanych z wystawieniem nierzetelnych faktur)" - czytamy w komunikacie CIR.

Pozytywny wpływ na dochody budżetu państwa ma mieć również "informatyzacja kontroli ksiąg podatkowych (chodzi o wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego, który umożliwi szybki dostęp do danych księgowych przedsiębiorstw w celu ich analizy pod kątem podatkowym)".

"Skarb Państwa utworzy spółkę celową, która rozbuduje i unowocześni system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów, co umożliwi skuteczniejsze wykrywanie naruszeń prawa podatkowego m.in. dzięki stworzeniu centralnego rejestru faktur VAT. Planowane jest także utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (połączenie urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej i służby celnej), co powinno poprawić ściągalność podatków i ceł" - głosi komunikat.

 

Jeśli chodzi o wydatki, "zasadniczy wpływ na wysokość wydatków budżetowych będzie miała stabilizująca reguła wydatkowa, która wyznacza nieprzekraczalny limit wydatków dla organów i jednostek finansów publicznych, w tym dla budżetu państwa".

 

Założenia budżetu, jak zaznaczył Szałamacha, mają być przedstawione na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego do 15 czerwca.

(PAP)

pś/ son/ mag/