W poniedziałek w Katowicach wręczono sześć indywidualnych nagród i jedną zespołową. Laureaci otrzymali po 7 tys. zł.

Zielone Czeki przyznawane są corocznie z okazji Dnia Ziemi. Od 1994 roku otrzymują je osoby wyróżniające się w działalności proekologicznej w regionie. To jedyna w Polsce tego rodzaju nagroda przyznawana za działalność ekologiczną osobom podejmującym działania na rzecz środowiska naturalnego poza swymi obowiązkami zawodowymi.

Spośród nominowanych kapituła nagrody, składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody, wyłoniła laureatów w kilku kategoriach.

W kategorii innowacje i technologie Zielone Czeki otrzymał zespół w składzie: dr inż. Krystyna Kubica, prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk, dr inż. Robert Kubica - za wyniki pracy badawczej „Opracowanie technologii niskoemisyjnego spalania paliw stałych – węgla i biomasy, w kotłach małej mocy oraz strategii ich wdrażania”.
W kategorii „programy i akcje proekologiczne w tym dotyczące ochrony przyrody” nagrodę przyznano Marcelemu Ślusarczykowi. Doceniono go m.in. za propagowanie postaw proekologicznych poprzez zaangażowanie w powstanie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury.

Prof. Stanisław Czaja z Uniwersytetu Śląskiego został nagrodzony w kategorii "prace naukowo-badawcze" - za opracowanie i opublikowanie monografii pt. „Powodzie w dorzeczu górnej Odry”. Publikacja jest próbą odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu zmiany klimatyczne są efektem działalności gospodarczej człowieka, a w jakim wynikają z naturalnych przyczyn.

W kategorii "edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży" Zielony Czek wręczono Ewie Dziekońskiej. Kapituła doceniła jej wuieloletnią konsekwentną popularyzację idei zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody oraz promocję postaw proekologicznych wśród mieszkańców woj. śląskiego.
Za działania popularyzatorskie i promocję postaw proekologicznych nagrodzono dwie osoby. Tomasz Jonderko otrzymał ją m.in. za inwentaryzację pomników przyrody w Brennej i opracowanie na ten temat publikacji. Adam Kazimierz Podgórski został doceniony za działalność społeczną w założonym przez siebie Rudzkim Towarzystwie Przyjaciół Drzew, a w szczególności za organizowanie masowych akcji ekologiczno-edukacyjnych.
Nagrodę specjalną przyznano Maciejowi Bakesowi z Polskiego Radia Katowice za 40-letni dorobek dziennikarski w podejmowaniu tematów ekologicznych.
Zgodnie z regulaminem prawo zgłaszania kandydatów do Zielonych Czeków przysługuje instytucjom ochrony środowiska z woj. śląskiego, organizacjom pozarządowym o charakterze regionalnym, szkołom wyższym i instytucjom naukowym, izbom gospodarczym i Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS oraz Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Woj. Śląskiego. W tym roku nominowano do Zielonych Czeków 64 osoby.(PAP)
kon/ mab/