Głównymi zmianami proponowanymi w projekcie są: doprecyzowanie definicji "rzemiosła" i wprowadzenie do prawa definicji "rzemieślnika", a także dostosowanie obu pojęć do obowiązujących przepisów o prowadzeniu działalności gospodarczej.
Rzemiosło w projekcie uznane jest za działalność opartą na szczególnych kwalifikacjach osób ją wykonujących oraz pracy własnej. Mogą w nim uczestniczyć rodzina i krewni rzemieślnika.
Projekt jednak rozszerza zakres obowiązków rzemieślnika o konieczność kierowania się względami odpowiedzialności społecznej, co ma służyć podkreśleniu szczególnego charakteru jego działalności.
"Obecne przepisy w tej materii są skostniałe, oddziaływają negatywnie na prowadzenie zakładu rzemieślniczego, jego stały rozwój i ewentualną sukcesję po właścicielu" - argumentują autorzy projektu z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zmiany ich zdaniem mogą więc zachęcić młodych ludzi do uczestnictwa w strukturach organizacji cechowej, przysłużyć się lepszemu funkcjonowaniu rzemiosła, w tym także lepszemu działaniu instytucji samorządu rzemiosła.
Nowe przepisy mają również uprościć zasady odpłatności za egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające oraz ustalić wysokość stawek egzaminacyjnych. Zniesiona ma być możliwość częściowego zwolnienia od opłat, a zachowana możliwość całkowitego zwolnienia w określonych przypadkach.
Projekt wskazuje, że rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle mogą uzyskać refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych i składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez pracodawców, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty.
W zmianach określa się także sposób przygotowania zawodowego pracowników młodocianych w rzemiośle; według nich ma ono "charakter dualny", czyli mistrz przyjmuje na termin czeladnika.
Oprócz tego propozycja zmian przewiduje jednoznaczne przypisanie do zadań samorządu gospodarczego cechu rzemiosła prowadzenie odpowiednich szkół zawodowych. Nowe przepisy mają także doprowadzić do konsolidacji instytucji samorządu zawodowego rzemiosła poprzez rozszerzenie kręgu podmiotów niebędących rzemieślnikami, mogących być czasowo członkami organizacji samorządu.
Przewidziano, że nowela weszłaby w życie po 30 dniach od ogłoszenia.