Za uchwaleniem ustawy głosowało 422 posłów, żaden nie był przeciw, a pięciu wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Posłowie przyjęli wcześniej kilka poprawek zgłoszonych w trakcie drugiego czytania. Dotyczą one głównie spraw związanych ze sprawozdawczością. Jedna ze zmian nakazuje firmom zbierającym papier, metal, tworzywa sztuczne czy szkło sporządzać roczne sprawozdania dotyczące ich masy. Będą oni musieli je przekazywać wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Powstanie elektronicznej bazy o odpadach ma pozwolić na ściślejszą kontrolę przekazywania odpadów komunalnych odbieranych m.in. od właścicieli nieruchomości. Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek deklarował, że ma ona powstać pod koniec stycznia 2018 r. W pierwszej kolejności ma pozwolić na rejestrację firm odpadowych, następnie stopniowo system ma być rozszerzany o kolejne funkcjonalności.

W BDO oprócz rejestru posiadaczy odpadów i gromadzenia danych o odpadach, pochodzących m.in. ze sprawozdań marszałków województw posiadać ma również moduł ewidencji odpadów.

Ewidencja odpadów ma być też dodatkowym narzędziem dla Inspekcji Ochrony Środowiska w walce z szarą strefą w gospodarce odpadami.

W bazie będą gromadzone informacje m.in. o: wprowadzanych do obiegu produktach w opakowaniach, olejach smarowych, oponach, zużytym sprzęcie elektronicznym, bateriach i akumulatorach oraz odpadach z nich powstających. Znaleźć się też tam mają również dane nt. osiąganych poziomów zbierania, odzysku i recyklingu.

Uszczelnieniu systemu ma pomóc też wprowadzenie "kart przyjęcia odpadów". Każdorazowo potwierdzać będzie ona przyjęcie odpadów komunalnych oraz ich masy. Kierowcy transportujący odpady będą musieli mieć przy sobie potwierdzenie wydania takiej karty, co pozwoli na skuteczniejszą kontrolę przewożonych śmieci.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierowcy w trakcie kontroli nie muszą okazywać zbiorczych kart przekazania odpadów. Według ministerstwa obecna sytuacja powoduje patologie, ponieważ niektóre firmy odbierające śmieci potwierdzają fikcyjne przetwarzanie odpadów, a później porzucają je np. w lasach.

Zgodnie z projektem nowe wymagania w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. (PAP)