Wniosek KE ma formę uzasadnionej opinii, ponieważ przeważająca część przepisów dyrektywy 2014/17/EU z 4 lutego 2014 r. w sprawie kredytów hipotecznych nadal nie została wdrożona. W dzisiejszym komunikacie Komisja grozi, że jeżeli polskie władze w ciągu dwóch miesięcy nie podejmą stosownych działań, może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

"W obszarach uregulowanych dyrektywą zdiagnozowano szereg problemów, które z uwagi na potrzebę zapewnienia odpowiedniej spójności prawa unijnego, wymagają od Polski dostosowania lub wręcz wprowadzenia nowych regulacji. Obecnie w polskim porządku prawnym nie ma szczegółowej regulacji w zakresie kredytów hipotecznych. Zastosowanie do kwestii objętych dyrektywą znajduje szereg aktów prawnych, w tym między innymi: Prawo bankowe, ustawa o kredycie konsumenckim, ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawa o księgach wieczystych i hipotece czy też Kodeks cywilny." - podało Ministerstwo Finansów.

"Obecnie trwają intensywne prace legislacyjne nad projektem ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Projekt zgodnie z harmonogramem prac zostanie rozpatrzony przez Radę Ministrów w najbliższych tygodniach, tak aby najpóźniej na początku stycznia dalszymi pracami mógł zająć się Sejm." - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Państwa członkowskie miały dokonać wprowadzenia postanowień dyrektywy 2014/17/EU do prawa krajowego do dnia 21 marca br. Polska nie dotrzymała tego terminu, w związku z czym w maju Komisja skierowała do władz polskich wezwanie do usunięcia uchybienia. W czerwcu

Polska powiadomiła o częściowej transpozycji dyrektywy.

Celem dyrektywy jest stworzenie ogólnounijnego rynku kredytów hipotecznych o wysokim poziomie ochrony konsumentów. Znalazły się w niej zasady prowadzenia działalności przez kredytodawców, w tym m.in. obowiązek oceny zdolności kredytowej konsumentów oraz wymogi co do ujawniania informacji, kompetencji i wiedzy pracowników. Dyrektywa wprowadza także paszport UE dla pośredników kredytowych, którzy spełniają wymogi dopuszczenia do prowadzenia działalności w państwie członkowskim pochodzenia.  (PAP)