O tym, że resort skarbu przygotował taki projekt, poinformował w środę w Sejmie minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński.

Karpiński powiedział, że spółki Skarbu Państwa do 2016 roku zainwestują w poszukiwania surowców ze źródeł niekonwencjonalnych nie mniej niż 5 mld zł. Aby ułatwić proces poszukiwań, został przygotowany projekt ustawy, który uprości procedury administracyjne związane z poszukiwaniem, wydobywaniem i przesyłaniem węglowodorów ze źródeł niekonwencjonalnych.

Wyjaśnił, że projekt ten przewiduje m.in. skrócenie ustawowych terminów rozpatrzenia spraw przez organy administracji oraz terminów odwoławczych, wskazanie jednego, precyzyjnie odpowiedzialnego organu - jako głównego decydenta i ułatwienie uzyskiwania odpowiednich pozwoleń, opinii i zgód.

Rzeczniczka MSP Agnieszka Jabłońska-Twaróg poinformowała PAP, że resort złożył wniosek o wprowadzenie projektu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

"Projektowana ustawa ma na celu zapewnienie stabilnych ram prawnych obejmujących całokształt procesu inwestycyjnego w zakresie przedsięwzięć związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem, wydobywaniem i przesyłaniem węglowodorów, tak aby możliwe było prowadzenie efektywnej działalności w tym zakresie. Uregulowanie procesu inwestycyjnego w odrębnym akcie prawnym pozwoli na redukcję istotnych ryzyk inwestycyjnych, a tym samym zwiększy możliwość przygotowania realizacji takich inwestycji oraz ich przeprowadzenia w sposób sprawny i efektywny" - czytamy w opisie do projektu przesłanym PAP przez MSP.

Napisano, że inwestycje w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów zostaną uznane za inwestycje celu publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

"Ustawa wprowadzi szczególne regulacje w zakresie trybu wydawania decyzji administracyjnych związanych z przygotowaniem i prowadzeniem prac poszukiwania lub rozpoznawania oraz transportowania węglowodorów" - czytamy.

Zmiany zmierzać będą do przyspieszenia procedury związanej z uzyskaniem decyzji, opinii i pozwoleń, poprzez skrócenie ustawowych terminów rozpatrzenia spraw przez organy administracji, wskazanie jednego organu administracji — wojewody, jako głównego decydenta, nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzjom administracyjnym, zastąpienie uzgodnień, pozwoleń, opinii, zgód oraz stanowisk właściwych organów wymaganych w procedurach poprzez niewiążące opinie (wraz z wprowadzeniem domniemania opinii pozytywnej), czy skrócenie terminów w procedurach odwoławczych.

Resort podkreśla, że projekt powiela jednocześnie szereg rozwiązań obowiązujących w polskim systemie prawnym, w szczególności w ustawie z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, czy w ustawie z 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

W opisie do projektu resort przypomniał, że sektor wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej jest regulowany. Oznacza to, że zarówno w Polsce, jak i w innych państwach członkowskich UE rozpoczęcie działalności w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywaniu węglowodorów wymaga uzyskania koncesji czy też innego pozwolenia.

W naszym kraju aktem prawnym, który reguluje zasady prowadzenia takiej działalności, jest Prawo geologiczne i górnicze. Na poziomie wspólnotowym zasady dostępu do krajowych obszarów poszukiwawczych i wydobywczych zharmonizowane są dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów. (PAP)