Będzie to kolejny w Polsce projekt prowadzony wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (agencję wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz samorząd województwa – dotyczący rozwoju konkretnej technologii zgodnej z potrzebami regionu.

Założenia projektu „Silesia pod błękitnym niebem” prezentowali na posiedzeniu Rady NCBR 25 października wicemarszałek woj. śląskiego Michał Gramatyka oraz dziekan wydziału inżynierii biomedycznej Politechniki Śląski i radny woj. śląskiego prof. Marek Gzik. Jak poinformował podczas sesji sejmiku województwa wicemarszałek Gramatyka, projekt uzyskał już akceptację Rady NCBR.

Prof. Gzik powiedział, że Rada NCBR wydała pozytywną opinię dla projektu dotyczącego walki z niską emisją - poprzez rozwój technologii mających poprawiać jakość powietrza oraz walczyć z zagrożeniami wynikającymi z wpływem zanieczyszczeń powietrza na człowieka.

Choć szczegóły dotyczące m.in. dokładnego określenia obszarów wsparcia mają być jeszcze dyskutowane wiadomo już, że pieniądze projektu mają być przeznaczone przede wszystkim dla firm (dodatkowe punkty w procedurze otrzymają firmy z terenu woj. śląskiego), przy udziale jednostek naukowych.

„Szczegóły jeszcze będziemy dyskutować. Na tym etapie potrzebowaliśmy uzyskać akceptację NCBR, że taki projekt w ogóle jest potrzebny. Myślę, że ta pozytywna ocena jest najważniejsza; teraz będzie kwestia ustalenia szczegółowych zakresów – do naszych propozycji otrzymaliśmy bowiem rekomendacje” - wskazał prof. Gzik.

Naukowiec wyjaśnił, że zaproponowany przez region projekt połączy środki tej instytucji oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oba źródła zasilą przedsięwzięcie po połowie, zainteresowani wsparciem przedsiębiorcy będą musieli zapewnić wkład własny.

Zasygnalizował, że konkursy w ramach projektu – po ostatecznej akceptacji, podpisaniu umowy i stworzeniu regulaminów – będą mogły ruszyć najpewniej w przyszłym roku. Jeszcze nie doprecyzowano, czy będzie je prowadził urząd marszałkowski, czy też np. marszałkowska instytucja - Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Wspólny projekt NCBR i samorządu woj. śląskiego ma wpisać się m.in. w cele, które przyświecały przyjęciu tam wiosną br. uchwały antysmogowej. Zakazuje ona używania od września br. najbrudniejszych paliw - w tym mułów oraz flotokoncentratów - i nakazuje stopniową, w perspektywie do 2027 r., wymianę przestarzałych instalacji cieplnych.

Jednocześnie samorząd województwa kończy prace nad projektem nowego programu ochrony powietrza, który według wcześniejszych sygnałów miałby być przedstawiany radnym woj. śląskiego przed grudniową lub styczniową sesją sejmiku.

Podczas sesji wicemarszałek Gramatyka poinformował również, że zarząd woj. śląskiego prowadzi z Komisją Europejską ustalenia dotyczące finansowania środkami śląskiego RPO działań związanych z ochroną powietrza.

W ostatnich dniach jakość powietrza na terenie woj. śląskiego była zmienna. Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach w ujęciu miesięcznym, poziom dopuszczalny wartości pyłu zawieszonego PM10 (50 mikrogramów na m sześc. średniodobowo) był dotąd w listopadzie przekroczony na stacji w Katowicach przez pięć dni, na stacji w Zabrzu przez siedem dni, na stacji w Gliwicach przez osiem dni, a na stacji w Rybniku – przez dziewięć.

Pierwszy wspólny projekt samorządu wojewódzkiego i NCBR poświęcony rozwojowi potrzebnych regionowi technologii zaproponowało woj. lubelskie - porozumienie ws. wspólnego wspierania badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarze technologii fotonicznych strony zawarły w maju br. Z kolei w ostatnich tygodniach ruszył wspólny program NCBR i woj. łódzkiego poświęcony poprawie tamtejszej sytuacji demograficzno-zdrowotnej.(PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Jacek Ensztein