"To pionierski projekt w skali nie tylko polskiej, ale również europejskiej" – powiedziała dyrektor programu Europa Master dr Joanna Kulska z Uniwersytetu Opolskiego. Nabór na studia rusza we wtorek 2 kwietnia i będzie trwał do 15 maja br.
 
Studia Europa Master przygotowały wspólnie Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Mainz w Niemczech i Uniwersytet Burgundzki we francuskim Dijon. Do programu zakwalifikowanych zostanie po 10 studentów z każdego z państw. Studia będą trwać cztery semestry. Zajęcia dla międzynarodowej grupy studentów z Polski, Niemiec i Francji, będą prowadzone i administrowane wspólnie przez Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji oraz Wydział Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon.
 
Program zajęć oferowany podczas pierwszego semestru studiów na Uniwersytecie Opolskim dotyczy podstawowych zagadnień z obszaru nauki o polityce, wymiaru społecznego i kulturowego integracji europejskiej oraz problematyki Europy Środkowej i Wschodniej. Językiem wykładowym w tym semestrze będzie język angielski.
 
Podczas drugiego semestru odbywanego przez uczestników na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji, program studiów koncentruje się na zagadnieniach z obszaru nauki o polityce, a także na polityce europejskiej. Zajęcia odbywają się w języku niemieckim oraz w języku angielskim dla uczestników, którzy nie mają wystarczającej znajomości niemieckiego.
 
Głównym przedmiotem trzeciego semestru studiów na Uniwersytecie Burgundzkim w Dijon będzie prawo europejskie. Wszystkie przedmioty wykładane będą wyłącznie po francusku. Czwarty semestr studiów będzie przeznaczony na praktyki studenckie, przygotowanie pracy magisterskiej oraz egzaminy końcowe. Studenci sami wybiorą uczelnię w której napiszą pracę i przystąpią do egzaminów. Program studiów będzie finansowany ze środków programu Erasmus.
 
Uczelnie partnerskie podejmują również działania na rzecz uzyskania dofinansowania z innych źródeł. Uczestnikami programu Europa Master mogą być osoby mające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie nauk społecznych, w szczególności politologii, stosunków międzynarodowych, ekonomii lub socjologii, a także prawa, historii, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz kierunków studiów, na których kandydaci mogli zdobyć minimum 65 punktów ECTS z zakresu nauk społecznych.
 
W momencie aplikowania kandydaci muszą posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 i językiem francuskim na poziomie B1, co powinno być potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Osoby, które z powodzeniem przejdą proces preselekcji, zarówno na poziomie Uniwersytetu Opolskiego, jak i uczelniach partnerskich, zostaną zaproszone do udziału w dalszej części procedury aplikacyjnej.
 
„Uroczysta inauguracja studiów odbędzie się 2 października br. w Opolu. Obecne na niej będą przedstawiciele władz wszystkich uczelni, władze regionów. Chęć wzięcia udziału w uroczystości zgłosił także ambasador Niemiec w Polsce” – powiedziała PAP dr Joanna Kulska.