"Rząd proponuje zmiany, które przede wszystkim zwiększą koncentrację środków przeznaczonych na finansowanie istotnych zadań związanych z podnoszeniem poziomu badań naukowych i prac rozwojowych oraz upowszechnianiem nauki, a także umożliwią kierowanie większego strumienia pieniędzy – w ramach posiadanych środków – do najlepszych jednostek naukowych" - poinformowało CIR w przesłanym PAP komunikacie.
 
Proponowane przez rząd przepisy zakładają zmiany w finansowaniu udziału Polski w inwestycjach w dużą infrastrukturę badawczą. Aby ułatwić priorytetowe finansowanie inwestycji o kluczowym znaczeniu dla rozwoju polskiej nauki, w ustawie postanowiono zdefiniować "Strategiczną Infrastrukturę Badawczą". Ma to dać ministrowi nauki możliwość ustalania wykazu przedsięwzięć zaliczonych do Strategicznej Infrastruktury Badawczej, ujętych na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Dla przedsięwzięć takich ma zostać wprowadzone preferencyjne finansowanie. Zmiany te ułatwić mają m.in. udział polskich naukowców w międzynarodowych zespołach badawczych.
 
Kolejna planowana zmiana dotyczy procedur i zasad przyznawania środków finansowych na naukę. Zgodnie z założeniami nowelizacji, nie trzeba będzie zasięgać opinii zespołów oceniających i recenzentów w przypadku, gdy środki finansowe na naukę będą przyznawane w oparciu o dane mierzalne (wielkości liczbowe).
 
Rząd planuje też obniżenie tzw. dotacji statutowych, czyli funduszy na podstawową działalność instytucji naukowych, dla tych jednostek, które w trakcie okresowej oceny otrzymały najniższą kategorię naukową - C. Obecnie otrzymują one o połowę niższą dotację niż jednostki o wyższych kategoriach. Po nowelizacji fundusze te mogły by być bardziej ograniczone. Jednocześnie mają być ułatwione procedury konsolidacji i restrukturyzacji najsłabiej radzących sobie instytucji. Proponowane przez rząd zmiany przepisów umożliwiłyby też dofinansowanie działalności statutowej zupełnie nowych jednostek naukowych tworzonych przez zespoły o dużym dorobku naukowym. Rząd chce też zwiększyć elastyczność w ustalaniu wysokości nagród przyznawanych przez ministra nauki za osiągnięcia naukowe.
 
"Wzmacnianie potencjału najlepszych naukowców i jednostek naukowych oraz przyspieszenie restrukturyzacji i konsolidacji słabszych jednostek w silniejsze podmioty to nasz priorytet i zobowiązanie, którego realizacja przyniesie wymierne korzyści polskiej nauce i gospodarce" – komentuje minister nauki Barbara Kudrycka.
 
Inną ze zmian, które proponuje rząd jest rozszerzenie dostępu do informacji o finansowaniu nauki w Polsce za pośrednictwem zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania nauką. W Systemie Informacji o Nauce miałyby być przetwarzane informacje np. o jednostkach naukowych, osiągnięciach, innowacjach czy wdrożeniach. Zakres informacji gromadzonych w nowym systemie zostanie dostosowany do potrzeb całościowej oceny działalności jednostek naukowych oraz wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową. Jednostki naukowe będą zobowiązane do wprowadzania wymaganych informacji do systemu.
 
"Od ponad dwóch lat działa pakiet ustaw, które zasadniczo zmieniły funkcjonowanie polskiej nauki - skomentowano w komunikacie CIR. - Dzięki nowym przepisom jednostki naukowe zmobilizowały się do większej aktywności, zwłaszcza w przedsięwzięciach międzynarodowych w ramach Unii Europejskiej. W ostatnich latach zainwestowano ponad 26,3 mld zł w infrastrukturę laboratoryjną i dydaktyczną. Teraz kolejne działania mają znacząco usprawnić finansowanie polskiej nauki, zapewnić bardziej efektywną promocję wyników badań naukowych, poprawić dostęp do infrastruktury badawczej, a także jeszcze bardziej zwiększyć udział polskich naukowców w międzynarodowych projektach badawczych".