Rzecznik Politechniki Śląskiej Paweł Doś powiedział PAP, że to pierwsza tego typu inicjatywa gliwickiej uczelni na taką skalę, ponieważ obejmuje wszystkie jej wydziały. Dodał, że nie ma limitów miejsc.

Jak tłumaczył Doś, istotą programu mentorskiego jest stworzenie jego uczestnikom warunków do zaistnienia stałej relacji mentor–mentee (podopieczny, uczeń), w której mentor - wybrany nauczyciel akademicki - pełni rolę przewodnika i doradcy wspierającego podopiecznego w rozwoju jego kompetencji merytorycznych oraz tych związanych z rozwojem osobistym.

Dlatego też na początku programu kluczowe jest określenie tego, co uczeń już wie, co chce osiągnąć i wiedzę z jakiego obszaru chciałby szczególnie poszerzać przy wsparciu wybranego przez siebie mentora. "Politechnika Śląska chce od samego początku otoczyć opieką najzdolniejszych studentów, ponieważ to właśnie oni w przyszłości będą twórcami innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy życia całego społeczeństwa" – zaznaczył rzecznik.

Oprócz korzyści płynących ze stałej relacji mentor-mentee, program mentorski zakłada również dodatkowe wsparcie dla studentów obejmujące m.in. umożliwienie studiowania w ramach indywidulanego programu studiów już od I semestru, dodatkowe zajęcia językowe – szczególnie z zakresu jęz. angielskiego i języka technicznego, a także udział w szkoleniach z zakresu rozwoju kompetencji miękkich oraz rozwoju osobistego.

To również możliwość udziału w wykładach eksperckich, konwersatoriach, panelach dyskusyjnych, płatnych stażach badawczo-rozwojowych we współpracy z przedsiębiorstwami współpracującymi z Politechniką Śląską, wyjazdach zagranicznych na uczelnie partnerskie oraz możliwość otrzymania stypendium z dodatkowego funduszu.

Aby dostać się do programu konieczne jest wykazanie się swymi osiągnięciami na wcześniejszych etapach edukacji. Zgłaszać mogą się m.in. ci absolwenci szkół średnich, którzy otrzymali 100 proc. punktów możliwych do zdobycia z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, w tym laureaci olimpiad przedmiotowych.

Mogą to też być kandydaci z grupy nie więcej niż 3 proc. osób, które przystąpiły do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym i uzyskały co najmniej 85 proc. punktów możliwych do zdobycia. Ostatnim kryterium jest bycie laureatem I stopnia konkursu "O złoty indeks Politechniki Śląskiej" (pozwala on maturzystom dostać się na studia bez przechodzenia procesu rekrutacyjnego).

Studenci biorący udział w programie mentorskim będą nim objęci przez cały czas trwania studiów I stopnia. Po ukończeniu pierwszego roku studiów mogą także zostać objęci dodatkowym wsparciem - mentora z przemysłu.

Koordynatorem programu mentorskiego jest Dział Spraw Studenckich i Kształcenia. Chętni, którzy się do tego działu zgłoszą, zostaną następnie zaproszeni na spotkanie, by przedyskutować swe obszary zainteresowań oraz indywidualne cele.

Szczegóły i regulamin można znaleźć na stronie: http://www.polsl.pl/mentoring/Strony/Witamy.aspx.

Politechnika Śląska jest najstarszą uczelnią techniczną w regionie i jedną z największych publicznych szkół wyższych w woj. śląskim. Obecnie kształci się tam ponad 20 tys. studentów. (PAP)