Będą nowe zasady tworzenia wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych. Opublikowano już  rozporządzenie określające tę materię.

 

 

 

Słaba jakość publikacji

Zmiany są odpowiedzią na problemy związane z wzorcami publikacyjnymi polskich naukowców, zwłaszcza: 

  • niski poziomu międzynarodowej widoczności wyników badań,
  • presja na wydawanie dużej liczby publikacji o niskim poziomie naukowym, wynikająca z możliwości zastąpienia publikacji w najlepszym czasopiśmie kilkoma publikacjami w dużo gorszych czasopismach, skutkująca m.in. rozwojem tzw. sektora drapieżnych wydawców i konferencji, sprzedających miejsca w quasi-naukowych monografiach i czasopismach nieposiadających faktycznej wartości naukowej, 
  • deprecjacji monografii jako istotnego kanału publikacyjnego, zwłaszcza w naukach społecznych, humanistycznych i teologicznych.

 

Wykazy wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych są tworzone na potrzeby systemu ewaluacji działalności naukowej.

 

Grupy wydawnictw

W wykazie uwzględniono wszystkie czasopisma objęte programem „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Ma to motywować polskie czasopisma do wejścia w międzynarodowy obieg naukowy i starań o zindeksowanie w międzynarodowych bazach o największym zasięgu.

Konsekwencją zakwalifikowania wydawnictw do grup będzie przypisanie im określonej liczby punktów. Wydawnictwa, które są wiodącymi wydawnictwami o zasięgu międzynarodowym otrzymają:

  • 200 punktów, a pozostałe wydawnictwa, które obejmie wykaz
  • 80 punktów.
     

Oczekuje się, że zasady sporządzania wykazu wydawnictw w powiązaniu z zasadami ewaluacji jakości działalności naukowej podniosą znaczenie  monografii jako istotnego kanału publikacji, zwłaszcza w  naukach  humanistycznych, społecznych i teologicznych. Dotychczas za opublikowanie monografii naukowej można było otrzymać 25 punktów, podczas gdy za publikację artykułu naukowego – do 50 punktów.

 

 

Sprawdź również książkę: Oświata jako zadanie publiczne >>


 

W wykazie umieszczone będą również czasopisma i materiały z konferencji, które są ujęte w międzynarodowych bazach, ale nie posiadają wyliczonego wskaźnika SNIP.  Do takich czasopism i materiałów zaliczają się te, które są indeksowane w bazie Scopus przez okres zbyt krótki, aby miały wyliczony wskaźnik SNIP na dzień 31 sierpnia roku, w którym sporządzany jest wykaz (tj. funkcjonują w bazie krócej niż 3 lata).


Więcej czasu, by poprawić wniosek o dofinansowanie czasopisma>>