Według propozycji ministerstwa nauki - aktu wykonawczego do tzw. Ustawy 2.0 - wydawnictwa, które nie tylko spełniają standardy, ale są również wiodącymi wydawnictwami o zasięgu międzynarodowym, otrzymają 200 punktów, a pozostałe wydawnictwa, które obejmie wykaz – 80 punktów.

 

Pieniądze tylko dla dobrych czasopism naukowych>>

 

W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań formalnych minister wzywa przedsiębiorcę,  do usunięcia braków w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie w tym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. To problem, jeżeli chodzi o wypis z rejestru dzienników i czasopism, na który to dokument często trzeba poczekać dłużej.

 

 


 

Wypis z rejestru jest istotnym elementem wniosku, gdyż umożliwia ocenę, czy w okresie 2 lat poprzedzających rok ogłoszenia konkursu czasopismo było wydawane z częstotliwością nie mniejszą niż wynikająca z rejestru. Po zmianach minister będzie mógł wydłużyć termin na usunięcie braków formalnych - w tym także w kwestii wypisu z rejestru.