- Po zmianach punktowane będą przede wszystkim te znajdujące się w międzynarodowych bazach. Chciałbym  obalić pewien mit, w bazach znajduje się kilkaset polskich czasopism (w tym polskojęzycznych), więc nie będzie wymogu publikowanie artykułów w języku angielskim. Ponadto w wykazie czasopism znajdzie się 500 polskich czasopism, których nie ma jeszcze w międzynarodowych bazach naukowych - zapowiadał w wywiadzie dla Prawo.pl Piotr Müller, wiceminister nauki.

 

 

 

Nowa lista punktowanych czasopism

Według propozycji ministerstwa nauki - aktu wykonawczego do tzw. Ustawy 2.0 - wydawnictwa, które nie tylko spełniają standardy, ale są również wiodącymi wydawnictwami o zasięgu międzynarodowym, otrzymają 200 punktów, a pozostałe wydawnictwa, które obejmie wykaz – 80 punktów.

Przypisanie wydawnictwom tych wartości punktowych ma na celu dowartościowanie monografii naukowych w stosunku do artykułów naukowych, biorąc pod uwagę nakłady pracy potrzebne do przygotowania monografii.

Klasyfikacja wydawnictw do poszczególnych grup będzie oparta na wynikach eksperckiej oceny dokonywanej przez Komisję Ewaluacji Nauki, która przy ocenie wydawnictw będzie brała pod uwagę przede wszystkim, czy wydawnictwo stosuje zasady etyki publikacyjnej w celu przeciwdziałania niepożądanym praktykom publikacyjnym (np. plagiatom czy tzw. ghostwritingowi – publikowaniu artykułów naukowych pod cudzym nazwiskiem). 

 

Dopłata do 120.000 zł

Maksymalna wielkość pomocy na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 120.000 zł.

 
Na dofinansowanie mogą liczyć czasopismo, które m.in.:

  • posiada aktualny adres redakcji lub wydawcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nie jest ujęte w żadnej z następujących międzynarodowych baz czasopism naukowych: Scopus, Science Citation
  • Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index,
  • było wydawane przez okres co najmniej 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok ogłoszenia konkursu
  • w ramach programu,


Ministerstwo chce też finansować czasopisma, w których publikują autorzy z różnych ośrodków - a nie np. z jednego uniwersytetu. Naukowcy z tej samej jednostki naukowej mogą stanowić jedynie 50 proc. autorów publikujących w danym periodyku w ciągu dwóch lat, których dotyczy starający się o dofinansowanie projekt. Artykuły naukowe, które znajdą się w dofinansowywanym czasopiśmie, mają być udostępniane w internecie.