"Oceniając pozytywnie wykonanie ustawy budżetowej na 2010 rok, trzeba mieć na uwadze, że pogorszyła się sytuacja sektora publicznego w Polsce. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB zwiększył się z 7,3 proc. w 2009 r. do 7,9 proc. w 2010 r. (...) W 2010 r. wystąpił wyższy niż w latach poprzednich przyrost długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, a jego relacja do PKB zwiększyła się z 50,9 proc. w 2009 r. do 55,0 proc. w 2010 r." - napisano w dokumencie NIK.

"Dalsze pogłębienie nierównowagi sektora publicznego będzie powodowało coraz większe negatywne konsekwencje dla budżetu państwa i wzrostu gospodarczego" - dodano.

NIK we wnioskach do wykonania budżetu zwraca także uwagę na potrzebę zwiększenia przejrzystości finansów publicznych, w szczególności w zakresie metod ustalania i prezentacji deficytu budżetu państwa, deficytu sektora finansów publicznych oraz długu publicznego.

"Stosowanie różnych metod ujmowania tych samych kategorii ekonomicznych na potrzeby krajowe i zagraniczne zniekształca rzeczywisty obraz finansów publicznych i umożliwia unikanie konieczności podejmowania działań oszczędnościowych ustalonych w przepisach prawa" - napisano w analizie.

"Przyczynia się także do przyspieszonego wzrostu deficytu i długu publicznego poza rachunkiem dochodów i wydatków budżetu państwa. Rozmiar deficytu i długu publicznego, a zwłaszcza tempo wzrostu, uzasadnia podjęcie zdecydowanych działań w celu ich ograniczenia" - dodano.

Deficyt budżetowy w 2010 roku był na poziomie 44.591,097 mln zł. Dochody budżetu państwa wyniosły 250.302,781 mln zł wobec 249.006,601 mln zł zapisanych w ustawie, a wydatki budżetu 294.893,878 mln zł wobec kwoty 301.220,8 mln zł planowanej na zeszły rok.

Dochody budżetu środków europejskich wyniosły 37.708,701 mln zł, zaś wydatki 48.124,677 mln zł, deficyt ukształtował się na poziomie 10.415,976 mln zł. (PAP)