Przyjęte rozstrzygnięcia dotyczą nieunormowanych obecnie możliwości zmiany przez ucznia typu szkoły w trakcie nauki na danym etapie edukacyjnym. Poprzednie rozporządzenie regulujące te kwestie utraciło moc w styczniu 2014 r.
W rozporządzeniu uwzględniono kilkanaście różnych możliwości. I tak np. uczeń każdej klasy zasadniczej szkoły zawodowej może być przyjęty do klasy I liceum ogólnokształcącego lub klasy I technikum, ponieważ podstawa programowa kształcenia ogólnego w zasadniczej szkole zawodowej odpowiada podstawie realizowanej w klasach I technikum i liceum. Uczeń klasy I albo II technikum może być przyjęty do klasy I liceum ogólnokształcącego, a uczeń klasy III technikum może być przyjęty do klasy II liceum ogólnokształcącego.
Z kolei uczeń klasy III zasadniczej szkoły zawodowej może być przyjęty do klasy II technikum w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształcenie realizowane było w zasadniczej szkole zawodowej.
Wzięto też pod uwagę możliwość przyjęcia do szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego ucznia przechodzącego ze szkoły artystycznej (muzycznej, baletowej, liceum plastycznego czy szkoły sztuk pięknych).

Zmiana szkoły na innych zasadach>>

I tak np. uczeń klasy I-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia może być przyjęty odpowiednio do klasy I-VI szkoły podstawowej, a uczeń klasy I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej może być przyjęty do klasy IV-VI szkoły podstawowej zaś, klas IV-VI szkoły baletowej do klas I-III gimnazjum (nauka w szkole baletowej rozpoczyna się na poziomie IV klasy szkoły podstawowej).
W rozporządzeniu określono także szczegółowo warunki, a także przypadki, w których uczeń przechodzący z jednego typu szkoły publicznej może być przyjęty do klasy programowo wyższej, niż to wynika z jego ostatniego świadectwa szkolnego. Istotą tej zmiany jest umożliwienie nauki w klasie programowo wyższej w liceach ogólnokształcących tym uczniom, którzy otrzymali oceny niedostateczne z przedmiotów artystycznych lub zawodowych, a co za tym nie uzyskali promocji w swojej dotychczasowej szkole. Możliwe będzie to tylko wtedy, gdy uczeń zmieniając szkołę ze wszystkich ogólnokształcących obowiązkowych zajęć edukacyjnych ma oceny wyższe niż niedostateczne. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

Wkrótce lekcje języka migowego i legitymacje z nr. PESEL - nowe rozporządzenia podpisane>>