Według resortu edukacji obecnie funkcjonujący system nadzoru pedagogicznego jest za mało efektywny. Brakuje przede wszystkim narzędzi pozwalających na wyegzekwowanie od szkoły usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli. Stąd pomysł niezapowiedzianych wizytacji oraz wprowadzenia sankcji w postaci usunięcia dyrektora szkoły ze stanowiska za niedostosowanie się do zaleceń kuratorium.

Dyrektor, który nie posłucha kuratorium, straci pracę>>

Przyspieszeniu procedury służyć ma nadanie kontrolerom uprawnienia do  wyznaczenia dyrektorowi szkoły terminu na ich usunięcie. Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują takiego uprawnienia, niejasna jest także kwestia powiadamiania organu o wykonaniu zaleceń (dyrektor musi to zrobić w ciągu 30 dni w przypadku, gdy organ nadzoru nie uwzględni jego zastrzeżeń).
Po zmianach w każdym przypadku dyrektor powiadomi organ nadzoru pedagogicznego o sposobie realizacji zaleceń. Zobowiązany będzie także do poinformowania organu prowadzącego o otrzymanych uwagach oraz o tym, jakie działania podjął w celu wykonania zaleceń.

Źródło: Projekt noweli ustawy o systemie oświaty, obecnie na etapie konsulatacji społecznych i uzgodnień resortowych.

Prawnicy: nowy nadzór pedagogiczny jak w carskiej Rosji>>

Zmiany w prawie oświatowym będą jednym z tematów  XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>