W czwartek założenia wypracowane wspólnie przez organizacje pracodawców zaprezentowano podczas konferencji o dialogu społecznym w Business Centre Club.

Wiceprzewodniczący BCC Zbigniew Żurek prezentując wspólny projekt, podkreślił, że to nie jest tylko dokument jego organizacji, ale założenia wspólnie wypracowane przez BCC, Pracodawców RP, Lewiatana i Związek Rzemiosła Polskiego. "Mamy projekt założeń ustawy, która zastąpiłaby obecną ustawę o komisji trójstronnej i wojewódzkich komisjach dialogu. Powoli przychodzi czas na to, żeby koledzy związkowcy odnieśli się do naszej propozycji, którą wcześniej im przekazaliśmy, by wspólnie ją omówić" - powiedział w czwartek Żurek.

Wiceminister pracy Radosław Mleczko powiedział podczas spotkania, że resort z uwagą będzie przyglądać się prezentowanej propozycji. Podkreślił, że rządowi brakuje możliwości dialogu w Komisji Trójstronnej. Apelował, by dopóki nowe rozwiązanie nie zostanie wprowadzone w życie, korzystać z obecnego i powrócić do prac w Komisji.

Proszony przez PAP o odniesienie się do szczegółów projektu pracodawców powiedział, że strona rządowa czeka na wspólne uzgodnienia między związkami i pracodawcami. Te obecne propozycje należy traktować, jako wstępne. "Pewnie jeszcze trochę czasu obu stronom będzie potrzebne na porozumienie między sobą. Czekamy na ten projekt, ale nie chcę się odnosić do tego cząstkowego rozwiązania" - powiedział.

Podczas spotkania w BCC doradca społeczno-prawny Forum Związków Zawodowych Anna Grabowska poinformowała, że związki nie odniosły się jeszcze do propozycji pracodawców, którą otrzymały kilkanaście dni temu. Natomiast wspólny projekt związków w sprawie zmian w dialogu społecznym jest przygotowany, a konkretne zapisy zostały przekazane liderom trzech organizacji (Solidarność, OPZZ i FZZ), którzy mają je formalnie zaakceptować - poinformowała.

Według propozycji pracodawców w strukturze nowego ciała konsultacyjnego miałoby działać zgromadzenie ogólne - odpowiednik obecnych posiedzeń plenarnych KT, prezydium składające się z przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarzy, oraz zespoły problemowe - stałe i doraźne. Obok nich działałaby kilkuosobowa "loża ekspertów" oraz komitety każdej z trzech stron dialogu - rządowy, związkowy i pracodawców.

Rada Dialogu Społecznego byłaby osobnym ciałem ze swoim sekretariatem - biurem zajmującym się sprawami organizacyjnymi i logistycznymi.

Zgromadzenie ogólne byłoby forum ostatecznego głosowania stron nad stanowiskami Rady - opiniami, rekomendacjami lub inicjatywami legislacyjnymi - przekazywanymi administracji lub opinii publicznej. Pracodawcy chcą, by brak porozumienia był również traktowany jak wynik głosowania, przy założeniu, że jeśli któraś ze stron nie oddała głosu, uznaje się go za nieważny i stanowisko Rady będzie wynikiem głosowania dwóch pozostałych stron.

Przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego i szefem prezydium miałaby być osoba niezależna od stron dialogu i mianowana przez prezydenta na czteroletnią kadencję. Prezydium miałoby kierować jej bieżącymi pracami i sprawować nadzór na budżetem Rady. Oprócz przewodniczącego w jej skład wchodziliby wiceprzewodniczący reprezentujący stronę rządową, organizacje pracowników i pracodawców oraz sekretarze. Decyzje prezydium zapadałyby kwalifikowaną większością głosów - chcą pracodawcy.

W zespołach problemowych Rady merytorycznie opracowywane byłyby - jak obecnie w zespołach Komisji Trójstronnej - materiały do pracy komitetów stron dialogu. Propozycje zespołów byłyby dyskutowane przez strony dialogu - rządową, pracodawców i związkową, a ich stanowiska prezentowane potem podczas zgromadzenia ogólnego. W skład zespołów mieliby wchodzić przedstawiciele wszystkich organizacji i wybrani eksperci.

W trzech komitetach (rządowym, związkowym i pracodawców) byłyby uzgadniane wspólne stanowiska, miałyby one własnych przewodniczących zmieniających się rotacyjnie jest rotacyjne i sekretariaty.

Pracodawcy chcieliby utworzyć też lożę ekspertów składającą się z 3-6 osób, autorytetów w zakresie spraw wchodzących w kompetencje Rady Dialogu Społecznego, m.in. finansów, problemów rynku pracy, prawa. Loża pełniłaby rolę doradczą, a jej członkowie mieliby prawo uczestniczyć we wszystkich pracach Rady bez prawa głosu.

Eksperci musieliby - zgodnie z propozycją pracodawców - zostać zaakceptowani jednogłośnie przez komitety. W przypadku braku konsensusu, komitety powołują po dwóch własnych ekspertów, którzy wejdą w skład loży.

Rada byłaby finansowana ze środków Funduszu Pracy - zakłada projekt. Jej budżet przygotowywałoby prezydium, a zatwierdzało zgromadzenie ogólne.

Po tym, jak w czerwcu 2013 r. związki zawodowe zawiesiły prace w Komisji Trójstronnej i po wrześniowym ponad stutysięcznym proteście na ulicach Warszawy, także one przedstawiły swoją propozycję zmian w dialogu społecznym i likwidacji Komisji Trójstronnej. One również chciałyby nowego ciała o tej samej nazwie - Rada Dialogu Społecznego. Żurek mówił wcześniej, że pracodawcy świadomie utrzymali zaproponowaną przez związki nazwę. Związki i pracodawcy chcieliby przygotować wspólny projekt i przedstawić go stronie rządowej.

W myśl związkowej propozycji projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego, Rada byłaby instytucją niezależną ze swoimi uprawnieniami i osobnym budżetem. Związki zastanawiały się, kto - czy prezydent, czy marszałek Sejmu - miałby powoływać przewodniczącego i członków Rady. Funkcja przewodniczącego Rady miałaby być rotacyjna.

Związki proponują też wprowadzenia do ustawy obowiązku przekazywania partnerom społecznym do zaopiniowania wszystkich projektów ustaw, a nie tylko rządowych, oraz opracowywanych rządowych strategii. Chciałyby też by Rada miała możliwość składania projektów ustaw i miała kontrolę nad Funduszem Pracy oraz Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Resort pracy przygotowuje własne propozycje zmian, ale jeszcze ich nie prezentował.

(PAP)