Wolne możliwe także w święto nie będące ustawowym dniem wolnym od pracy

Prawo pracy

Osoby należące do kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie religii. Zwolnienie takie podlega odpracowaniu.

02.11.2023

Przedsiębiorcy nie powinni mieć ani nadpłaty, ani dopłaty składki zdrowotnej

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład

W związku z rozliczeniem składki zdrowotnej za 2022 rok Krajowa Administracja Skarbowa przekazała ZUS informacje o 1,1 mln przedsiębiorców. ZUS z kolei przesłał KAS dane o około 2,5 mln przedsiębiorców – dowiedział się serwis Prawo.pl. Według MF, sam fakt wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi KAS a ZUS nie musi oznaczać nieprawidłowości. Zdaniem prawników, to że przedsiębiorcy mieli nadpłatę i niedopłatę jest jednak dowodem, jak bardzo nieprzygotowane były zmiany wprowadzone Polskim Ładem.

02.11.2023

Donacja ciała na cele naukowe i badawcze nie pozbawia rodziny prawa do zasiłku pogrzebowego

Ubezpieczenia społeczne

W razie donacji zwłok na cele naukowe i badawcze, pogrzeb możliwy jest dopiero po przekazaniu rodzinie przez instytucję naukową szczątków osoby zmarłej. W takim przypadku prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje, jeśli wniosek o zasiłek pogrzebowy osoba uprawniona złoży w okresie 12 miesięcy od dnia pogrzebu, a na potwierdzenie okoliczności uzasadniających termin złożenia wniosku przedłoży zaświadczenie instytucji naukowej stwierdzające, że zwłoki pozostawały w jej dyspozycji w celu prowadzenia badań – przypomina ZUS.

01.11.2023

Różnicując zatrudnienie, należy pamiętać o umowach komputerowych

Prawo pracy Nowe technologie

Firmy elastycznie zatrudniają informatyków tworzących aplikacje, programy czy strony www. Przepisy różnicują jednak uprawnienia twórców w zależności od formy ich współpracy z zatrudniającymi. Na pewne aspekty umów związanych z narzędziami informatycznymi trzeba zatem zwrócić szczególną uwagę.

31.10.2023

Prezes ZUS: Rozważamy zwolnienie części dotacji z budżetu państwa do FUS

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne

Z uwagi na dobre wyniki finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ZUS prawdopodobnie nie wykorzysta pełnej zaplanowanej dotacji z budżetu państwa do tego funduszu – poinformowała w poniedziałek prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek w pierwszym półroczu 2023 r. osiągnął poziom 84,9 proc.

30.10.2023

Korzystniejsze zasady waloryzacji także emerytur czerwcowych przed 2021 r. – zdecyduje TK

Domowe finanse Emerytury i renty

Trybunał Konstytucyjny będzie musiał zdecydować, czy wprowadzenie korzystniejszych zasad waloryzacji emerytur czerwcowych tylko dla osób, które kończyć będą aktywność zawodową po 21 maja 2021 r. i z pominięciem tych, którzy na emerytury przechodzili wcześniej - w czerwcu, ale w latach 2009-2019, jest zgodne z Konstytucją RP. Rozprawa już 9 listopada. Zdaniem prawników, potwierdzenie niekonstytucyjności przepisów będzie wiązało się z koniecznością wypłaty wyrównania wszystkim tym osobom razem z odsetkami.

30.10.2023

Zadłużenie w ZUS można spłacić ratalnie

Ubezpieczenia społeczne

Rośnie liczba firm, które mają zadłużenie w ZUS. W ciągu ostatnich trzech lat aż o 20 proc. Gdy pojawiają się kłopoty z płatnościami składek, nie warto czekać zbyt długo, tylko wystąpić o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie długu na raty. W momencie podpisania umowy ZUS przestanie naliczać odsetki za zwłokę, a przedsiębiorca zapłaci jedynie opłatę prolongacyjną. 

30.10.2023

Środki przypadające byłemu małżonkowi uczestnika PPK trafią na jego rachunek PPK

PIT Prawo pracy PPK

Jeżeli były małżonek uczestnika PPK nie ma rachunku PPK, może przetransferować środki przypadające mu po rozwodzie na terminową lokatę, pod warunkiem ich wypłaty po osiągnięciu 60. roku życia albo przekazać je na swój rachunek bankowy. Od tego, jak skorzysta z tych środków, zależy, czy otrzyma je bez pomniejszeń.

27.10.2023

Więcej środków dla Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej

Pomoc społeczna Niepelnosprawność

Jeszcze w tym roku wzrośnie dofinansowanie z PFRON dla zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). Od przyszłego roku zaś zwiększy się także dofinansowanie na uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). To ważne zmiany, gdyż pozwolą im na utrzymanie swojej działalności. Niejednokrotnie bowiem alarmowały one o złej sytuacji finansowej m.in. w kontekście wysokiej inflacji. Niskie finansowanie było też powodem odpływu wykwalifikowanej kadry.

26.10.2023

Rolnik otrzyma „nowe” świadczenie pielęgnacyjne, nie rezygnując z gospodarstwa

Niepelnosprawność

Od nowego roku rolnik pobierający świadczenie pielęgnacyjne „na nowych zasadach” nie będzie musiał rezygnować z prowadzenia gospodarstwa rolnego. Dotąd, aby opiekować się np. niepełnosprawnym dzieckiem w stopniu znacznym, musiał przestać prowadzić gospodarstwo, aby pobierać świadczenie pielęgnacyjne. 

26.10.2023

"Wygaśnięcia stosunków pracy" w Agencji Nieruchomości Rolnych. Skarga nadzwyczajna RPO

Prawo pracy

Sąd rejonowy oddalił żądanie odszkodowania dla trojga powodów, którzy stracili pracę po przekształceniu w 2017 roku Agencji Nieruchomości Rolnych w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wprowadzenie instytucji wygaśnięcia stosunku pracy wobec niezaproponowania pracownikowi zatrudnienia w nowo tworzonej jednostce jest swoistą pułapką dla pracownika - ocenia Rzecznik Praw Obywatelskich.

25.10.2023

Ustalenie dni wolnych od pracy w regulaminie pracy a planowanie pracy na te dni

Prawo pracy

Określenie w regulaminie pracy dni, w których może być planowana praca i jednocześnie – wprost albo pośrednio – dni wolnych od pracy, stanowi wyznaczenie przestrzeni, po której pracodawca (przełożony) może się poruszać w harmonogramach czasu pracy. Zaplanowane w ramach zwykłego planowania pracy w regulaminowym dniu wskazanym w prawie wewnętrznym jako dzień wolny od pracy jest niedopuszczalne. Na ten dzień można polecić świadczenie pracy dodatkowo, w oparciu o szczególne potrzeby pracodawcy.

25.10.2023

Coraz dłużej czeka się na orzeczenie o niepełnosprawności

Niepelnosprawność

Zwiększa się liczba skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich na długi okres oczekiwania na nowe orzeczenie o niepełnosprawności. Skarżący wskazują, że z tego powodu m.in. mogą utracić prawo do świadczeń z tytułu niepełnosprawności. RPO pyta więc Pawła Wdówika, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, o działania w celu skrócenia oczekiwania na wydanie orzeczenia.

24.10.2023

Wątpliwe tzw. dodatki starcze w skarbówce dla emerytów z innych służb

Administracja publiczna Prawo pracy

Dodatek motywacyjny w wysokości 1,5 tys. zł lub 2,5 tys. zł, w zależności od lat służby, nie zatrzymał funkcjonariuszy mundurówek w danej służbie. Niektórzy przechodzą na emeryturę i... pracują dalej, ale w innej służbie, np. w Krajowej Administracji Skarbowej. W ten sposób otrzymują nie tylko emeryturę, ale też uposażenie i dodatek w nowym miejscu pracy. W samym Ministerstwie Finansów zatrudnionych jest aż 87 osób z uprawnieniami emerytalnymi nabytymi w innych służbach. Związkowcy twierdzą, że to z tego powodu w 2016 r. zniesiono nabory na wysokie stanowiska w KAS.

24.10.2023

Kłopoty obywateli Ukrainy z zasiłkiem pielęgnacyjnym

Pomoc społeczna Ukraina

Kilkoro seniorów-uchodźców wojennych z Ukrainy poskarżyło się Rzecznikowi Praw Obywatelskich na odmowę przyznania zasiłku pielęgnacyjnego. Po interwencji RPO resort rodziny i polityki społecznej przypomniał Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, że nie ma przepisu uzależniającego przyznanie tego zasiłku komukolwiek - w tym obywatelowi Ukrainy, który ukończył 75. rok życia - od tego, czy wychowuje własne dzieci w Polsce.

23.10.2023

TSUE: Mniej korzystne traktowanie pilotów zatrudnionych w niepełnym wymiarze jest niezgodne z prawem UE

Prawo pracy Prawo unijne

Warunek uzyskania podwyższonego wynagrodzenia za przekroczenie określonej liczby godzin pracy nie może stawiać pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w mniej korzystnej sytuacji – orzekł TSUE. Zdaniem prawników orzeczenie wiele zmienia w dotychczas stosowanej praktyce. Dzięki niemu zapewnione będzie równe traktowanie pracowników w zakresie wynagrodzenia za pracę wykonywaną ponad określony w umowie o pracę wymiar.

21.10.2023

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Prawo pracy

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie biegnącego wypowiedzenia umowy o pracę jest wynikiem swobodnie podjętej decyzji przez pracodawcę i skutkuje możliwością pełnej odmowy dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy. Pracodawca może przy tym w sposób wiążący pracownika odwołać to zwolnienie. Okres zwolnienia jest okresem zatrudnienia, za który przysługuje wynagrodzenie.

20.10.2023

Piotr Duda przewodniczącym NSZZ "Solidarność" na kolejną kadencję

Rynek pracy

Piotr Duda był jedynym kandydatem na przewodniczącego NSZZ "Solidarność" na kadencję 2023-2028. Poparło go w czwartek 211 z 232 delegatów. Piotr Duda na czele NSZZ "Solidarność" stoi od 13 lat. Krajowy Zjazd Delegatów Solidarności to najwyższa władza związku skupiającego ponad 500 tys. członków.

19.10.2023

Możliwość obniżenia wpłaty podstawowej do PPK zależy od wysokości wynagrodzenia

Prawo pracy PPK

Uczestnik pracowniczych planów kapitałowych może korzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej do tego programu, jeżeli jego miesięczne wynagrodzenie, osiągane z różnych źródeł, nie przekracza 1,2-krotności płacy minimalnej. Jeżeli pracuje w kilku miejscach, sam musi sprawdzać, czy nie przekroczy limitu.

19.10.2023

W statystykach brakuje osób, za które państwo nie odprowadza już składek do NFZ

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne

Na przełomie maja i czerwca 2023 roku liczba osób fizycznych w ubezpieczeniu zdrowotnym gwałtowanie spadła o 632,6 tys. ubezpieczonych – z 16 951,7 tys. osób w maju do 16 319,1 tys. osób w czerwcu. Jak ustalił serwis Prawo.pl, to efekt nie uwzględnienia osób, które zgodnie ze zmianą przepisów zostały wyłączone z obowiązku opłacania za nie składek na ubezpieczenie zdrowotne przez budżet państwa. Nie wiadomo jednak dlaczego ZUS wykazał to dopiero w czerwcu, skoro zmienione przepisy obowiązują od 1 stycznia br.

17.10.2023