Co zrobić, gdy na konto zamiast 800 zł na dziecko wpłynie tylko 500 zł?

Pomoc społeczna Domowe finanse

Podwyżka świadczenia wychowawczego z 500 zł do 800 zł na dziecko następuje automatycznie, mogło się jednak zdarzyć, że rodzic lub opiekun nie dostał w styczniu w swoim terminie płatności świadczenia wychowawczego w nowej wysokości. W takiej sytuacji nie powinno się składać kolejnego wniosku - wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

14.02.2024

Ocena roczna poniżej oczekiwań może się skończyć utratą pracy

Prawo pracy

W wielu firmach trwają właśnie roczne oceny pracowników. To dobry moment na uporządkowanie systemu wynagradzania - niektórzy pracodawcy różnicują wysokość podwyżek, przygotowując się do wdrożenia przez Polskę dyrektywy o jawności wynagrodzeń. Bywa, że pracownik nie dostanie premii, bo nie wykorzystał urlopu za miniony rok. To dopuszczalne, jednak prawnicy przypominają, że pracodawca musi opierać się na obiektywnych kryteriach i zasadach równego traktowania.

14.02.2024

Są założenia do projektu ustawy o świadczeniu dla stulatków

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce, by świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat życia przysługiwało na dotychczasowych zasadach, niezależnie od prawa do świadczenia emerytalno-rentowego. W razie zbiegu u jednej osoby prawa do więcej niż jednego świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym, wypłacane byłoby tylko jedno świadczenie honorowe. W takim przypadku, w razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy emerytalno-rentowe, decyzje w sprawie świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia wydaje i świadczenie to wypłaca ZUS.

13.02.2024

Prokurator Barski to nie zwykły Kowalski – Trybunał przyjął jego skargę i w szczegóły nie wnikał

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Trybunał Konstytucyjny w tempie ekspresowym rozpoznaje skargę konstytucyjną dotychczasowego prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. Mocno zawyżył tym średnią, bo zwykły obywatel na podobną gorliwość liczyć nie może. Emeryt na rozstrzygnięcie sprawy poczeka latami, w dodatku TK skrzętnie sprawdzi, czy w sprawie zapadło ostateczne rozstrzygnięcie, na co - zdaniem prawników - w przypadku prokuratora krajowego zdecydował się akurat spojrzeć przez palce.

13.02.2024

Otwarty nabór kandydatów na członków Rady Ochrony Pracy

Prawo pracy BHP Rynek pracy

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił w poniedziałek, 12 lutego 2024 r., otwarty nabór kandydatów na pięciu członków Rady Ochrony Pracy XII kadencji powoływanych spośród osób zgłoszonych przez organizacje społeczne zajmujące się problematyką ochrony pracy oraz spośród przedstawicieli nauki. W odróżnieniu od dotychczasowej praktyki członkowie ci zostaną wyłonieni w otwartej i transparentnej procedurze.

12.02.2024

RPO ma uwagi do projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Projekt modyfikacji sposobu ustalania renty socjalnej poprzez jej odniesienie do minimalnego wynagrodzenia za pracę wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom osób z niepełnoprawnością. Kierunek zmian nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia ochrony praw jednostki, ale projekt wymaga pogłębionej refleksji - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.

12.02.2024

40 proc. kontroli PIP przeprowadzona po skargach pracowników

Prawo pracy BHP

Skargi złożone przez pracowników były powodem około 40 proc. przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy kontroli - wynika ze sprawozdania PIP za rok 2022. Inspektorzy pracy potwierdzili zasadność 32,2 proc. z nich. Natomiast z obszaru skarg dotyczących warunków pracy, za zasadne uznano aż 39,6 proc. zarzutów. Ryzyko wizyty PIP to nie jedyny powód, dla którego warto słuchać głosu pracowników, szczególnie w obszarze związanym z ich bezpieczeństwem.

12.02.2024

Płaca minimalna to łączne wynagrodzenie pracownika za nominalny czas pracy

Prawo pracy

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy powinno być tak ustalone, aby nie było niższe od obowiązującej w danym roku wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli w danym miesiącu jest ono niższe z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, to następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania – podkreśla MRPiPS.

10.02.2024

W 2023 r. ZUS obniżył wypłatę zasiłków chorobowych 96,5 tys. osobom

Ubezpieczenia społeczne

W 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 461,2 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, a w samym tylko IV kwartale tych kontroli było 124,3 tys. W efekcie wydano 28,9 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w IV kwartale br. - 8,3 tys. decyzji) - podał ZUS. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w 2023 r. osiągnęła 29,3 mln zł, a w okresie październik – grudzień 9,9 mln zł.

09.02.2024

Ochrona małoletnich i zmiany w obowiązku pozyskiwania danych przez pracodawcę

Prawo karne Prawo pracy

15 lutego wchodzą w życie zmiany w przepisach o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, które m.in. rozszerzają zakres prac z małoletnimi, w przypadku których pracodawca lub inny organizator (w tym także np. zleceniodawca) musi uzyskać informacje z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym o osobie zatrudnianej do ich wykonywania.

09.02.2024

Sejm rozpoczął prace nad emeryturą stażową

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Umożliwienie przejścia na emeryturę stażową osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn przewiduje poselski projekt ustawy, nad którym Sejm w czwartek rozpoczął prace. Prawo do emerytury stażowej przysługiwałoby pod warunkiem, że przysługująca temu ubezpieczonemu emerytura, obliczona w formule zdefiniowanej składki, będzie równa lub wyższa emeryturze minimalnej.

08.02.2024

BCC o wakacjach składkowych

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Związek Pracodawców Business Centre Club pozytywnie ocenił wolę łagodzenia obciążeń publicznoprawnych dla najmniejszych przedsiębiorców. Bo w obecnej rzeczywistości obciążenia te są zbyt duże, co generuje wiele negatywnych zjawisk na rynku pracy. Według ekspertów, jeżeli proponowane zwolnienie rzeczywiście ma być realną pomocą dla mikroprzedsiębiorców, to powinno obejmować co najmniej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę zdrowotną.

08.02.2024

Algorytmy doczekają się jednak uregulowania w polskim prawie

Prawo pracy Nowe technologie Prawo unijne Rynek pracy

Sejmowa podkomisja zamierza rozpocząć prace nad przepisami, które mają zobowiązać pracodawców do udzielania informacji dotyczących m.in. parametrów, na których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji, które mogą wpływać na warunki pracy i płacy. Jak ustalił serwis Prawo.pl, podstawą ma być projekt, który w poprzedniej kadencji Sejmu został zablokowany. Zdaniem pracodawców z pracą nad przepisami krajowymi należałoby się wstrzymać do czasu pojawienia się przepisów unijnych.

08.02.2024

Sejm rozpoczął prace nad przepisami o rencie wdowiej

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu wprowadzającego rentę wdowią. Zgodnie z projektem bez względu na wysokość własnego świadczenia emerytalno-rentowego, które przysługuje wdowcowi czy wdowie, oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku, świadczenie nie będzie mogło przekroczyć trzykrotności miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS. Obecnie jest to około 7,6 tys. zł, a po marcowej waloryzacji będzie to około 8,5 tys. zł.

07.02.2024

Dla połowy pracowników na świecie work-life balance jest priorytetem

Prawo pracy Rynek pracy

Pracownicy wysoko cenią sobie równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. Z badania Randstad Workmonitor wynika, że aż 57 proc. zatrudnionych w Polsce, jak i na świecie, odrzuci ofertę pracy, jeśli mogłaby negatywnie wpłynąć na ten aspekt. Jednocześnie aż 64 proc. Polaków deklaruje ambitne podejście do swojej pracy, co jest wynikiem istotnie przewyższającym deklaracje w innych krajach (56 proc.).

06.02.2024

Do wniosku o wydanie decyzji o potrzebie wsparcia trzeba dołączyć tylko jedno orzeczenie

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Składający wnioski o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia do dokumentów muszą dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności. Niekiedy wnioskujący posiada dwa takie orzeczenia, np. wydane przez ZUS i przez powiat. Do wniosku trzeba dołączyć tylko jedno z nich i to sam wnioskujący decyduje, który dokument będzie dla niego korzystniejszy. Według ekspertów ważne jest też właściwe wypełnienie kwestionariusza samooceny, który także dołączamy do wniosku.

06.02.2024

Wakacje składkowe. Decyzja odmowna bez prawa zaskarżenia do sądu powszechnego

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Przedsiębiorca, któremu ZUS odmówi prawa do wakacji składkowych, będzie mógł złożyć wniosek do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dopiero potem będzie mógł skierować skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zdaniem prawników to nie jedyny mankament tej procedury. Groźniejszy jest nieprecyzyjny przepis, którego stosowanie w przyszłości może nie ograniczyć się tylko do wakacji składkowych.

05.02.2024

Pracownik może sprawdzić, czy pracodawca „zapisał” go do PPK

Domowe finanse PPK

Osoba, która ma wątpliwości, czy jest uczestnikiem programu Pracowniczych Planów Kapitałowych, może sprawdzić to w serwisie mojeppk. W serwisie można zweryfikować także m.in. datę i wysokość ostatniej wpłaty pracodawcy na dany rachunek PPK. Jeżeli jednak pracownik zechce skorzystać ze środków zgromadzonych na rachunku PPK, będzie musiał zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do instytucji finansowej. 

03.02.2024

Można już składać wnioski o 800+ na kolejny rok

Pomoc społeczna Domowe finanse

Od 1 lutego 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2024 roku do 31 maja 2025 roku. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną – przypomina ZUS.

01.02.2024

Praca 4.0. - Największym wyzwaniem brak rąk do pracy i rosnące koszty zatrudnienia

Prawo pracy Rynek pracy

Brak rąk do pracy, zmiany w kodeksie pracy, rosnące koszty pracy, układy zbiorowe pracy, zatrudnianie osób 50 plus, wykorzystanie sztucznej inteligencji - to tylko niektóre wyzwania, na które wskazywali uczestnicy konferencji Praca 4.0 „Zmieniający się świat – wyzwania i szanse na rynku pracy”, którą zorganizowała Konfederacja Lewiatan. Była to jej 9. edycja.

30.01.2024