Główny Urząd Statystyczny opublikował we wtorek komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

Obowiązek ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikatu w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (wyrażonego w miesiącach) wynika upoważnienia ustawowego zawartego w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, z późn. zm.). Tablice te są podstawą do przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego, a emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy - ustalonej w sposób, o którym mowa w art. 25 - przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury zgodnie z art. 26 ust. 1 stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny.

Tablice służą również do obliczenia wysokości hipotetycznej emerytury (art. 50 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, z późn. zm.).

Czytaj również: Polska nie ucieknie przed podwyższeniem wieku emerytalnego, czy to się politykom podoba, czy nie>>

Emerytury będą niższe, bo dalsze trwanie życia się wydłuża

Z najnowszych tablic wynika, że przeciętne dalsze trwanie życia kobiet, które zdecydują się przejść na emeryturę z chwilą osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (czyli po ukończeniu 60 roku życia) wyniesie 264,2 miesiące. Jeszcze w 2023 r. były to 254,3 miesiące. Oznacza to, że w przypadku pań ZUS podzieli zgromadzony przez nie kapitał emerytalny przez okres średniego dalszego trwania życia, który będzie o 9,9 miesięcy dłuższy niż przed rokiem. W efekcie niższe będzie wypłacane świadczenie.

Podobnie będzie w przypadku mężczyzn, których przeciętne dalsze trwanie życie również uległo zwiększeniu - z 210 miesięcy, jakie pozostałoby im średnio do życia, gdyby przeszli na emeryturę z chwilą ukończenia 65 roku życia w czasie obowiązywania tablic z roku 2023, do 218,9 miesiąca, czyli o 8,9 miesięcy w porównaniu z tablicami ogłoszonymi przez GUS w 2023 r.

Kobiety, które zdecydują się opóźnić moment przejścia na emeryturę o rok (czyli przejdą na emeryturę w wieku 61 lat), otrzymają świadczenie, które ZUS im wyliczy dzieląc zgromadzony przez nie kapitał przez 254,9 miesięcy średniego dalszego trwania życia. Kolejny rok dłuższej pracy (czyli przejście w wieku 62 lat na emeryturę) to przeliczenie kapitału przez 245,6 miesiące, a zakończenie pracy w wieku 63 lat to obliczenie emerytury według dalszego trwania życia wynoszącego 236,5 miesięcy. 

Z kolei panowie, którzy wydłużą swoją aktywność zawodową o trzy lata i przejdą na emeryturę z chwilą ukończenia 68 roku życia, będą otrzymywali świadczenie przeliczone przez 193,7 miesięcy dalszego średniego trwania życia.

- Opublikowane przez GUS tablice średniego dalszego trwania życia nie są większym zaskoczeniem, bo spadek dalszego średniego trwania życia, spowodowany w latach  2020-2022 głównie pandemią jest już przeszłością. I o ile nie wydarzą się podobne sytuacje, jak te w czasach pandemii, to ta tendencja wydłużania się okresu średniego dalszego trwania życia powinna się utrzymywać, pytanie tylko w jakim tempie – mówi Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting, założyciel Debaty Emerytalnej.