Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. Mama 4 plus, ma zapewnić podstawowe środki do życia mamom, które zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły, aby wychowywać przynajmniej czwórkę dzieci. Tym samym pracowały za krótko i nie nabyły prawa do gwarantowanej minimalnej emerytury. Kolejnym warunkiem jest ukończenie 60 lat oraz urodzenie, nieposiadanie dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. W wyjątkowych sytuacjach ze świadczenia mogą skorzystać także ojcowie. Przysługuje ono mężczyznom, którzy ukończyli 65 lat, wychowali co najmniej czwórkę dzieci, gdyż nie mogła tego zrobić matka, bo zmarła lub porzuciła dzieci bądź długotrwale zaprzestała ich wychowania.

- Maksymalna kwota świadczenia wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli od 1 marca to 1780,96 zł. Taką kwotę dostają osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Natomiast w przypadku pobierania emerytury lub renty w kwocie niższej niż emerytura minimalna, świadczenie uzupełniające stanowi dopełnienie pobieranego świadczenia. Na przykład, jeśli obecnie pobieramy emeryturę w wysokości 1000 zł brutto, to świadczenie uzupełniające  zostanie przyznane w kwocie 780,96 zł brutto – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Sprawdź w LEX: Czy osoba pobierająca rentę oraz świadczenie rodzicielskie może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne? >

Czytaj również: Wychowywanie czworga dzieci + praca z płaceniem ZUS = rekompensata?
 

Dla osób zamieszkujących w Polsce

Świadczenie Mama 4 plus przysługuje wyłącznie osobom, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają po ukończeniu 16 roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez okres co najmniej 10 lat, jeżeli są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawdź w LEX: Czy osoba otrzymująca rodzicielskie świadczenie uzupełniające może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia? >

 


Świadczenie tylko na wniosek

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie jest przyznawane z urzędu, lecz konieczne jest złożenie wniosku. Do wniosku (formularz ERSU) należy dołączyć m.in. oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (druk ERU), zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody oraz  inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie prawa do świadczenia.

Zanim prezes ZUS podejmie decyzję o przyznaniu świadczenia, ustali, czy spełniony jest warunek nieposiadania dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.
Niezbędne środki utrzymanie ocenia się na tle wysokości najniższej emerytury. Przy ocenie prawa do świadczenia brane są pod uwagę tylko źródła dochodu osoby, która się o nie ubiega.

Ważne! Osoba, która pobiera rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ma obowiązek zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do tego świadczenia i jego wysokość, na przykład o podjęciu zatrudnienia, osiąganiu dodatkowych dochodów, czy też prawie do innego świadczenia.

Czytaj też w LEX: Emerytura "mama 4+". Demografia czy populizm - ujęcie teoretyczne >