Organizacja opublikowała wyniki badania „Strategie zatrudnieniowe pracodawców prywatnych w Polsce”. Dotyczyło ono strategii zatrudnieniowych i okołozatrudnieniowych w kontekście zatrudniania i współpracy z osobami z niepełnosprawnościami w polskich firmach. Przebadano 300 firm z różnych branż. Tylko 1 proc. badanych firm było zakładami chronionymi. Pozostałe to firmy z otwartego rynku pracy. Z badania jednoznacznie wynika, że kwestia posiadania, i co ważniejsze wdrażania polityki różnorodności w firmach, często traktowana jest po macoszemu.

Czytaj również: Polski pracownik wspiera i szanuje. Różnorodność w miejscu pracy - badanie>>

Słaba komunikacja o różnorodności

Tylko 21 proc. polskich firm posiada dokument polityki różnorodności, najczęściej są to duże firmy z kapitałem zagranicznym, zatrudniające ponad 250 osób. Aż ponad połowa firm (56 proc.), które taką politykę posiadają nie komunikowało w niej żadnych działań promujących różnorodność w firmie. Rzadko też politykę różnorodności komunikowano na zewnątrz.

Dokumenty były zazwyczaj przedstawiane hasłowo i ogólnie, część dotycząca osób z niepełnosprawnościami opisywana była w formie lakonicznych deklaracji. Tylko 13 proc. firm posiadających politykę różnorodności prowadzi działania ukierunkowane na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Pracodawcy posiadający dokument polityki różnorodności sporadycznie komunikowali w nim, że monitorują wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami (11 proc.). W ogóle tego nie robiło 89 proc. firm. - Oznacza to, że zaledwie 9 na 300 pracodawców monitorowało wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami – wyliczają autorzy raportu. Zazwyczaj pracodawcy zwracają uwagę w polityce różnorodności na osoby z niepełnosprawnościami głównie jako części różnorodnego zespołu pracowniczego firmy oraz w opisie procesu zgłaszania nieprawidłowości w zakresie przestrzegania polityki różnorodności.

 


Chęć zmiany często tylko deklaratywna

Zainteresowanie pracodawców zmianami w obszarze polityki różnorodności często jest tylko deklaratywne. - Chcieliby wprowadzić zmiany, dokonać poprawek, a nawet zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami, ale de facto nie wiedzieli za pomocą jakich mechanizmów i w jakim zakresie mogliby te założone cele osiągnąć, a przede wszystkim nie byli definitywnie przekonani do takiego kierunku postępowania – podaje raport.

Pracodawcy nieposiadający polityki różnorodności są relatywnie mało zainteresowani jego opracowaniem i wdrożeniem. Zarówno pracodawcy zainteresowani wdrożeniem dobrych praktyk, jak i Ci, którzy takiego zainteresowania nie przejawiają, nie szukają zazwyczaj wsparcia zewnętrznego i nie zamierzają z tego tytułu ponosić dodatkowych nakładów finansowych. Pracodawcy niemający dokumentu polityki różnorodności deklarują brak zapotrzebowania na jego opracowanie.

 

Sprawdź również książkę: Meritum Prawo Pracy 2024 >>


Dobre praktyki

Niektóre firmy stosują dobre praktyki, jeśli chodzi o politykę różnorodności, w tym wobec osób z niepełnosprawnościami. Bardzo często są to kampanie informacyjne o zatrudnianiu tej grupy pracowników. - Edukować, nie tworzyć gett dla osób z niepełnosprawnościami, tylko włączać je w życie społeczne na każdym etapie i mówi cytowana w raporcie wiceprezes jednej z badanych firm, pracodawca z dobrymi praktykami.

Dobre praktyki stosowane przez firmy albo firmy zainteresowane ich wdrożeniem sprowadzały się też do  realizowania szkoleń przygotowujących pracodawcę i zespoły pracownicze na wejście do przedsiębiorstwa osoby z niepełnosprawnością. Była to także współpraca z gronem eksperckim przy tworzeniu polityki różnorodności, nawiązywanie partnerstw, udział w konkursach i wydarzeniach promujących różnorodność. Dobre praktyki to także organizacja staży pracowniczych i angażowanie osób z niepełnosprawnościami w proces tworzenia polityk. - Jeden z podmiotów sugerował wprowadzenie jako dobrej praktyki obligatoryjnej punktacji za realizowaną w firmie politykę różnorodności przy składanych projektach konkursowych krajowych – podaje raport.

Cały raport dostępny na stronie Fundacji Aktywizacja.