Chodzi w szczególności o dofinansowanie do wynagrodzeń osób, które pełnią funkcję zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzą rodzinne domy dziecka. Dzięki zawartym w nim rozwiązaniom osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz pełniące funkcję rodziny zastępczej zawodowej otrzymają dodatki do wynagrodzeń w wysokości 1 tys. zł. 

Przed tygodniem Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw   umożliwiający realizację programów wspierających – obok pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych przez samorządy – osoby pracujące w systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny (asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka na podstawie umowy o pracę, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, pracownicy placówek wsparcia dziennego).   

Czytaj również: Rząd chce wprowadzać dobre zmiany, ale nie liczy się z opinią zainteresowanych>>

Najważniejsze rozwiązania

  • Rząd zamierza dofinansować zadania samorządu związane ze wspieraniem rodzin i systemu pieczy zastępczej.
  • W tym celu, środki Funduszu Pracy będą zwiększane rocznie z 40 mln zł do maksymalnie 85 mln zł.
  • Dofinansowanie będzie przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń osób, które pełnią funkcję zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzą rodzinne domy dziecka.
  • Szczegółowe zasady dofinasowania zostaną określone w programie rządowym. Będzie on dotyczył osób, które:
    • prowadzą rodzinne domy dziecka;
    • pełnią funkcję zawodowych rodzin zastępczych (rodziny specjalistyczne i pełniące funkcję pogotowia rodzinnego).
  • Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Rząd planuje, że dodatki przewidziane w programie będą wynosić 1 tys. zł brutto i mają być wypłacane od 1 lipca 2024 roku. Rozwiązanie obejmie ok. 2,9 tys. osób.