- Zmiany jakie proponujemy, ograniczają rolę instytucjonalnych form pieczy zastępczej na rzecz form rodzinnych. Co ważne, są zgodne z kierunkami wyznaczonymi przez Konwencję o Prawach Dziecka oraz z innymi europejskimi rekomendacjami i aktami prawnymi – mówi Marlena Maląg minister rodziny i polityki społecznej przedstawiając założenia projektu nowelizacji.  

Większe wynagrodzenia dla rodziców zastępczych

Projekt przewiduje wzrost z 2 168,76 zł na 3100 zł wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Wynagrodzenie to- jak zapewnia ministerstwo będzie waloryzowane.

Dodatkowo projekt ustawy wprowadza jednolite kryteria w dostępie do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” dla rodzin biologicznych oraz rodzin przysposabiających dziecko.

 

Zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego

Ułatwiony zostanie proces adaptacji dziecka, w szczególności dziecka starszego (tj. powyżej 7 lat), w nowej rodzinie adopcyjnej.

  • Pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, przysługiwać będzie urlop ojcowski i urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego.
  • Podobne zmiany zaproponowano także w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, jak również w zakresie nadania prawa do świadczenia rodzicielskiego dla osób, które przysposobiły dziecko.

Uprawnienia te, co do zasady przysługują obecnie do ukończenia przez dziecko 7 roku życia. Proponowane zmiany wydłużają te uprawnienia do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Przeczytaj także:
Po zmianach w pieczy zastępczej powiaty zapłacą o miliard złotych więcej>>
I Salomon miałby problem - ukraińskie sieroty testują polski system>>

 

Zmiany w przekształcaniu rodzin zastępczych niezawodowych w zawodowe

Wprowadzona zostanie możliwość powrotu do dotychczasowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej osoby, która opuściła już te formy pieczy i rozpoczęła proces usamodzielniania, jednak z różnych powodów chciałby wrócić do pieczy zastępczej.

Projekt przewiduje zmiany w zasadach przekształceń rodzin zastępczych niezawodowych w zawodowe i podpisywania umów z nowymi rodzinami zastępczymi zawodowymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka. Zdaniem ministerstwa zmiany ułatwią podpisywanie umów ze starostami innymi niż starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej czy kandydata.

 

Inne rozwiązania projektu

Funkcjonować będzie zasada, że m.in. powiat – na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodziny zastępcze lub rodzinny dom dziecka – może odmówić umieszczenia dziecka w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka tylko w sytuacji, gdy liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej spoza powiatu przekroczyła 25 proc. Rozwiązanie to ograniczy umieszczanie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej mimo posiadania wolnych miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej.

Projekt przewiduje wprowadzenie zasadniczego zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, przy pozostawieniu możliwości przekształceń placówek w ramach niezwiększania liczby miejsc w instytucjonalnych formach w danym powiecie lub odpowiednio województwie.

Nowelizacja zakłada też, wprowadzenie przy użyciu systemu teleinformatycznego rejestru obejmującego wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej. Rejestr ten będzie zawierał także m.in. wykaz osób posiadających negatywną oraz pozytywną wstępną kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wykaz kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wykaz rodzin zastępczych, wykaz rodzinnych domów dziecka.