MRiPS: Przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. wyniesie 4271 zł

Prawo pracy

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku wzrośnie dwa razy: od 1 stycznia do kwoty 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. – do kwoty 4300 zł. Minimalna stawka godzinowa zwiększy się natomiast z obecnych 23,50 zł do 27,70 zł, a od 1 lipca 2024 r. – do 28,10 zł. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowuje rozporządzenie w tej sprawie.

02.08.2023

Uczestnik PPK może sam zdecydować, kto otrzyma środki po jego śmierci

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Uczestnik pracowniczych planów kapitałowych (PPK) może wskazać instytucji finansowej, prowadzącej jego rachunek PPK, osoby, które - po jego śmierci - otrzymają oszczędności z jego rachunku. Aby taka osoba otrzymała środki, wystarczy przedłożenie aktu zgonu uczestnika. Wskazanie przez uczestnika PPK osoby uprawnionej staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed uczestnikiem PPK.

02.08.2023

Gdy ustawodawca wchodzi w buty pracodawcy – rzesza pokrzywdzonych rośnie, koszty reform też

Administracja publiczna Prawo pracy

Wygaszanie zatrudnienia z mocy ustawy, choć budzące poważne wątpliwości na gruncie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego, jest sposobem władzy na pozbywanie się z administracji publicznej osób m.in. chronionych kodeksem pracy, bo w wieku przedemerytalnym. Ci, którzy swoich praw dochodzą przed sądami, walczą o nie latami. Rosną też koszty, jakie społeczeństwo płaci za te „reformy”.

01.08.2023

Kto zapłaci pracodawcy za lepszą ochronę pracownika, któremu ta się nie należała

Prawo pracy

Firmy zastanawiają się nad konsekwencjami nowych przepisów, które pozwolą sądowi, na wniosek pracownika, zobowiązać pracodawcę do dalszego zatrudnienia pracownika, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Zwłaszcza, gdy po paru latach zwolnienie pracownika okaże się uzasadnione. Zdaniem prawników, wyrok oddalający powództwo nie uzasadnia odpowiedzialności Skarbu Państwa.

31.07.2023

Czy pracodawca ma obowiązek uzgadniać plan urlopów ze związkami zawodowymi?

Prawo pracy

Pracodawca ma współdziałać z zakładową organizacją związkową jedynie przy ustalaniu, czy sporządzać plan urlopów, czy też nie. Jeżeli w zakładzie pracy działa więcej niż jedna organizacja związkowa, to powinny one przedstawić pracodawcy wspólnie uzgodnione stanowisko. Wyrażenie w nim woli sporządzenia planu urlopów oznacza, że pracodawca powinien go przygotować zgodnie z kodeksem pracy. Nie musi jednak ustalać jego treści w porozumieniu z organizacjami związkowymi.

29.07.2023

Nagradzanie pracowników a równe traktowanie w zatrudnieniu

Prawo pracy

Nagroda jest świadczeniem najczęściej o charakterze pieniężnym (ale również może przybierać formę np. dodatkowego płatnego urlopu), opartym na mniej lub bardziej sformalizowanej ocenie pracy pracownika. Przy jej przyznawaniu należy pamiętać o równym traktowaniu pracowników w zatrudnieniu i starać się maksymalnie obiektywizować przesłanki przyznawania nagród oraz różnicowania ich wysokości.

28.07.2023

Senat o osłonach socjalnych dla górników

Rynek Prawo gospodarcze

W czasie obrad w Senacie w czwartek 27 lipca br. senatorowie omówili rządową ustawę o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego. Przewiduje udzielenie wsparcia pieniężnego tym pracownikom ze spółek tego sektora. Przedyskutowano osiem poprawek do ustawy.

27.07.2023

ZUS: Czternasta emerytura będzie wypłacana bez wniosku

Domowe finanse Emerytury i renty

Aby otrzymać czternastą emeryturę, nie będzie trzeba składać żadnych wniosków. Świadczenie będzie wypłacone z urzędu – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa, która wprowadza czternastą emeryturę na stałe, wejdzie w życie 8 sierpnia. Termin wypłaty zostanie podany w rozporządzeniu wydanym na jej podstawie.

27.07.2023

GUS: W lutym 2023 r. w gospodarce narodowej pracowało prawie 15,1 mln osób

Rynek Prawo pracy

Pracujących w gospodarce narodowej w lutym 2023 r. było 15,1 mln osób, w tym mężczyzn 8 mln, a kobiet - 7,1 mln. Średnia wieku wyniosła 42,5 lat, mediana wieku 42 lata – podał w czwartek GUS. Cudzoziemców pracowało 577,1 tys., a emerytów i rencistów – 758,9 tys. Natomiast osób z niepełnosprawnością pracowało 473,2 tys.

27.07.2023

Świadczenie wspierające od 1 stycznia 2024 r. Ustawa opublikowana

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Osobom z największą potrzebą wsparcia świadczenie wspierające będzie przysługiwało już od nowego roku, a kolejne grupy osób z niepełnosprawnością będą mogły się o nie starać w 2025 i 2026 r. Świadczenie wspierające będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością. Zmienią się też zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

27.07.2023

Rząd przygotował prawo pod rozpoczynającą się konsolidację PPK

Emerytury i renty Finanse PPK

Instytucje finansowe będą mogły – zmieniając np. profil prowadzonej działalności gospodarczej – zaprzestać prowadzenia PPK. Zdaniem rządu to usunięcie istniejącej luki w prawie. Prawnicy mówią wprost o konsolidacji rynku i wycofywaniu się z prowadzenia PPK przez instytucje, którym się to nie opłaca, z uwagi na niski poziom partycypacji w stosunku do planów. Oszczędzający nie dostaną jednak pieniędzy, bo ich rachunki zostaną przeniesione do innej instytucji finansowej.

27.07.2023

Mały ZUS Plus przedłużony od 1 sierpnia o kolejne 12 miesięcy

Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

1 sierpnia 2023 roku wejdą w życie przepisy wydłużające okres korzystania przez przedsiębiorców z Małego ZUS Plus - prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która wprowadza tę zmianę. Okres korzystania z ulgi w postaci możliwości opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne zostanie wydłużony o kolejne 12 miesięcy, dzięki czemu przedsiębiorcy będą mogli korzystać z rozwiązania łącznie przez 48 miesięcy.

26.07.2023

Pracownica ma prawo do przerw na karmienie dziecka

Prawo pracy HR

Pracownica, która karmi dziecko piersią, ma prawo do dodatkowych przerw w pracy. Ustawodawca nie wprowadził maksymalnego okresu, przez który można korzystać z tego uprawnienia. Przepisy nie wymagają też przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego okoliczność karmienia dziecka piersią. W praktyce stan ten może prowadzi do nadużyć.

26.07.2023

Pracodawca nie może zrezygnować z PPK

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Pracodawca, który z uwagi na prowadzenie pracowniczych programów emerytalnych (PPE) miał prawo nie uruchamiać pracowniczych planów kapitałowych (PPK), ale wdrożył ten program, nie może zrezygnować z prowadzenia PPK. Również nowy pracodawca nie może wybrać PPE zamiast PPK. Osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK są nie tylko pracownicy.

26.07.2023

Mniej ofert w pełni zdalnej pracy w IT - więcej "hybrydy" i workation

Rynek Prawo pracy

W pierwszym półroczu 2023 roku liczba ofert w pełni zdalnej pracy dla specjalistów IT spadła o 7,74 proc. w porównaniu z II kwartałem 2022 r. - wynika z danych Just Join IT. Choć opcja pracy w pełni zdalnej nadal stanowi niemal 73 proc. wszystkich ogłoszeń, to coraz większą część stanowi praca hybrydowa i stacjonarna. Jednocześnie powoli rośnie trend oferowania pracownikom workation, czyli możliwości łączenia pracy z wakacjami.

25.07.2023

Wszyscy weterani poszkodowani w misjach dostaną specjalny dodatek

Domowe finanse Emerytury i renty Wojsko

Nowelizacja ustawy o weteranach działań poza granicami państwa wprowadza zapomogę dla weteranów oraz dodatek dla wszystkich weteranów poszkodowanych w misjach - nie tylko emerytów i rencistów, ale także tych, którzy nadal służą lub pracują. Dotychczas taki dodatek przysługiwał tylko tym weteranom poszkodowanym, którzy nie pracują.

25.07.2023

Ustawa o 14. emeryturze opublikowana

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Począwszy od tego roku dodatkowe roczne świadczenie, popularnie zwane czternastą emeryturą, staje się stałym świadczeniem, wypłacanym emerytom i rencistom raz w roku. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury, i tak jak do tej pory, nie wszyscy świadczeniobiorcy będą mogli liczyć na to dodatkowe wsparcie finansowe od państwa.

25.07.2023

Coraz młodsi emeryci wolą wypłatę na konto, starsi – do ręki

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy

W maju 2023 roku ZUS przekazał na rachunek bankowy 79,8 proc. emerytur. Dla nowo przyznanych świadczeń wskaźnik ten przekroczył 85 proc. – wynika z raportu ZUS. Zdaniem prawników wraz z rozwojem technologii, stopień ubankowienia emerytów będzie rósł i może przekroczyć nawet 90 proc. Nie znaczy to jednak, że należy likwidować wypłaty gotówkowe.

25.07.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski