Czy 14. emeryturę otrzymują faktycznie najubożsi

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

14. emerytura nie jest świadczeniem emerytalnym. Jest to kolejne w danym roku dodatkowe świadczenie pieniężne, pozaubezpieczeniowe, o charakterze socjalnym, mające na celu poprawę sytuacji emerytów i rencistów, przede wszystkim tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji – twierdzi MRiPS. Żeby tak jednak było, ZUS powinien sprawdzać w urzędzie skarbowym dochód osoby, której wypłaca 14-tkę, a nie samą tylko wysokość emerytury czy renty.

05.08.2023

Pracodawcy obawiają się definicji cyfrowej platformy pracy

Rynek Prawo pracy Prawo unijne

Nawet sklep internetowy może stać się cyfrową platformą pracy. O jej istnieniu nie będzie bowiem decydować sektor czy rodzaj działalności, ale sposób organizacji świadczenia usługi. To może doprowadzić do zróżnicowania sytuacji osób wykonujących tożsame usługi i zadania, bo różnie ukształtowane zostaną ich uprawnienia, w zależności od sposobu organizacji współpracy z klientem czy sposobu przekazywania rezultatów pracy. W efekcie w jednej firmie mogą być zastosowane dwa modele współpracy w różnych działach.

04.08.2023

Pracodawcy mają 180 dni na przeszkolenie z BHP pracowników i funkcjonariuszy

Prawo pracy BHP Koronawirus

Posłowie po cichu wydłużyli z 60 dni do 180 dni termin na przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby. Zmiana przepisów covidowych znalazła się w ustawie o świadczeniu wspierającym, która weszła w życie w tym zakresie 27 lipca.

03.08.2023

Funkcjonariusze i żołnierze będą jednak mogli zgłaszać naruszenia prawa

Prawo pracy Prawo unijne

Jest kolejna wersja projektu ustawy o sygnalistach. Według najnowszej propozycji z 12 lipca, przepisy będą miały zastosowanie również do funkcjonariuszy różnych służb oraz ich rodzin, a także do żołnierzy. Państwowa Inspekcja Pracy pozostała organem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń, w przypadku których zgłaszający nie może określić organu publicznego właściwego do przyjęcia zgłoszenia.

03.08.2023

MRiPS: Przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. wyniesie 4271 zł

Prawo pracy

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku wzrośnie dwa razy: od 1 stycznia do kwoty 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. – do kwoty 4300 zł. Minimalna stawka godzinowa zwiększy się natomiast z obecnych 23,50 zł do 27,70 zł, a od 1 lipca 2024 r. – do 28,10 zł. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowuje rozporządzenie w tej sprawie.

02.08.2023

Uczestnik PPK może sam zdecydować, kto otrzyma środki po jego śmierci

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Uczestnik pracowniczych planów kapitałowych (PPK) może wskazać instytucji finansowej, prowadzącej jego rachunek PPK, osoby, które - po jego śmierci - otrzymają oszczędności z jego rachunku. Aby taka osoba otrzymała środki, wystarczy przedłożenie aktu zgonu uczestnika. Wskazanie przez uczestnika PPK osoby uprawnionej staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed uczestnikiem PPK.

02.08.2023

Gdy ustawodawca wchodzi w buty pracodawcy – rzesza pokrzywdzonych rośnie, koszty reform też

Administracja publiczna Prawo pracy

Wygaszanie zatrudnienia z mocy ustawy, choć budzące poważne wątpliwości na gruncie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego, jest sposobem władzy na pozbywanie się z administracji publicznej osób m.in. chronionych kodeksem pracy, bo w wieku przedemerytalnym. Ci, którzy swoich praw dochodzą przed sądami, walczą o nie latami. Rosną też koszty, jakie społeczeństwo płaci za te „reformy”.

01.08.2023

Kto zapłaci pracodawcy za lepszą ochronę pracownika, któremu ta się nie należała

Prawo pracy

Firmy zastanawiają się nad konsekwencjami nowych przepisów, które pozwolą sądowi, na wniosek pracownika, zobowiązać pracodawcę do dalszego zatrudnienia pracownika, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Zwłaszcza, gdy po paru latach zwolnienie pracownika okaże się uzasadnione. Zdaniem prawników, wyrok oddalający powództwo nie uzasadnia odpowiedzialności Skarbu Państwa.

31.07.2023

Czy pracodawca ma obowiązek uzgadniać plan urlopów ze związkami zawodowymi?

Prawo pracy

Pracodawca ma współdziałać z zakładową organizacją związkową jedynie przy ustalaniu, czy sporządzać plan urlopów, czy też nie. Jeżeli w zakładzie pracy działa więcej niż jedna organizacja związkowa, to powinny one przedstawić pracodawcy wspólnie uzgodnione stanowisko. Wyrażenie w nim woli sporządzenia planu urlopów oznacza, że pracodawca powinien go przygotować zgodnie z kodeksem pracy. Nie musi jednak ustalać jego treści w porozumieniu z organizacjami związkowymi.

29.07.2023

Nagradzanie pracowników a równe traktowanie w zatrudnieniu

Prawo pracy

Nagroda jest świadczeniem najczęściej o charakterze pieniężnym (ale również może przybierać formę np. dodatkowego płatnego urlopu), opartym na mniej lub bardziej sformalizowanej ocenie pracy pracownika. Przy jej przyznawaniu należy pamiętać o równym traktowaniu pracowników w zatrudnieniu i starać się maksymalnie obiektywizować przesłanki przyznawania nagród oraz różnicowania ich wysokości.

28.07.2023

Senat o osłonach socjalnych dla górników

Rynek Prawo gospodarcze

W czasie obrad w Senacie w czwartek 27 lipca br. senatorowie omówili rządową ustawę o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego. Przewiduje udzielenie wsparcia pieniężnego tym pracownikom ze spółek tego sektora. Przedyskutowano osiem poprawek do ustawy.

27.07.2023

ZUS: Czternasta emerytura będzie wypłacana bez wniosku

Domowe finanse Emerytury i renty

Aby otrzymać czternastą emeryturę, nie będzie trzeba składać żadnych wniosków. Świadczenie będzie wypłacone z urzędu – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa, która wprowadza czternastą emeryturę na stałe, wejdzie w życie 8 sierpnia. Termin wypłaty zostanie podany w rozporządzeniu wydanym na jej podstawie.

27.07.2023

GUS: W lutym 2023 r. w gospodarce narodowej pracowało prawie 15,1 mln osób

Rynek Prawo pracy

Pracujących w gospodarce narodowej w lutym 2023 r. było 15,1 mln osób, w tym mężczyzn 8 mln, a kobiet - 7,1 mln. Średnia wieku wyniosła 42,5 lat, mediana wieku 42 lata – podał w czwartek GUS. Cudzoziemców pracowało 577,1 tys., a emerytów i rencistów – 758,9 tys. Natomiast osób z niepełnosprawnością pracowało 473,2 tys.

27.07.2023

Świadczenie wspierające od 1 stycznia 2024 r. Ustawa opublikowana

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Osobom z największą potrzebą wsparcia świadczenie wspierające będzie przysługiwało już od nowego roku, a kolejne grupy osób z niepełnosprawnością będą mogły się o nie starać w 2025 i 2026 r. Świadczenie wspierające będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością. Zmienią się też zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

27.07.2023

Rząd przygotował prawo pod rozpoczynającą się konsolidację PPK

Emerytury i renty Finanse PPK

Instytucje finansowe będą mogły – zmieniając np. profil prowadzonej działalności gospodarczej – zaprzestać prowadzenia PPK. Zdaniem rządu to usunięcie istniejącej luki w prawie. Prawnicy mówią wprost o konsolidacji rynku i wycofywaniu się z prowadzenia PPK przez instytucje, którym się to nie opłaca, z uwagi na niski poziom partycypacji w stosunku do planów. Oszczędzający nie dostaną jednak pieniędzy, bo ich rachunki zostaną przeniesione do innej instytucji finansowej.

27.07.2023

Mały ZUS Plus przedłużony od 1 sierpnia o kolejne 12 miesięcy

Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

1 sierpnia 2023 roku wejdą w życie przepisy wydłużające okres korzystania przez przedsiębiorców z Małego ZUS Plus - prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która wprowadza tę zmianę. Okres korzystania z ulgi w postaci możliwości opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne zostanie wydłużony o kolejne 12 miesięcy, dzięki czemu przedsiębiorcy będą mogli korzystać z rozwiązania łącznie przez 48 miesięcy.

26.07.2023

Pracownica ma prawo do przerw na karmienie dziecka

Prawo pracy HR

Pracownica, która karmi dziecko piersią, ma prawo do dodatkowych przerw w pracy. Ustawodawca nie wprowadził maksymalnego okresu, przez który można korzystać z tego uprawnienia. Przepisy nie wymagają też przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego okoliczność karmienia dziecka piersią. W praktyce stan ten może prowadzi do nadużyć.

26.07.2023

Pracodawca nie może zrezygnować z PPK

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Pracodawca, który z uwagi na prowadzenie pracowniczych programów emerytalnych (PPE) miał prawo nie uruchamiać pracowniczych planów kapitałowych (PPK), ale wdrożył ten program, nie może zrezygnować z prowadzenia PPK. Również nowy pracodawca nie może wybrać PPE zamiast PPK. Osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK są nie tylko pracownicy.

26.07.2023