Indeks Lewiatana. 70 proc. firm niepokoi szybki wzrost płacy minimalnej

Domowe finanse Rynek Prawo pracy

70 proc. przedsiębiorców uważa, że szybki wzrost płacy minimalnej będzie miał negatywny wpływ na działalność firm. Szczególnie zaniepokojone są małe podmioty. Wynika to z lipcowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator. Aż 83 proc. przedsiębiorców oczekuje zmiany dotychczasowego mechanizmu wyliczania płacy minimalnej.

19.07.2023

Rząd sam ustali, o ile zwiększy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent

Finanse publiczne Emerytury i renty

W 2024 roku wskaźnik waloryzacji emerytur i rent zwiększony zostanie na ustawowym poziomie, czyli o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym – zaproponował rząd w projekcie rozporządzenia, które trafiło właśnie do uzgodnień międzyresortowych.

19.07.2023

Rząd na kolanie i bez strategii chce rozwiązać problem pracowników wykonujących prace uciążliwe

Emerytury i renty Prawo pracy

Rząd zwalnia się z obowiązku opracowania strategii wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób wykonujących przez co najmniej 15 lat prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. Dokumentu nie ma i nie będzie. Będą natomiast przepisy, które umożliwią szerszej rzeszy pracowników ubieganie się o emeryturę pomostową. Zdaniem prawników, zmiany spowodują chaos na rynku pracy.

19.07.2023

Prawo migracyjne trafi do kosza, podobnie jak wcześniej polityka migracyjna?

Rynek Prawo pracy Prawo unijne

Polska nie ma polityki migracyjnej – twierdzą zgodnie prawnicy i pracodawcy. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Polityki migracyjnej Polski – kierunki działań 2021-2022” wraz z dokumentami, do których dotarł serwis Prawo.pl, został wycofany w IV kwartale 2022 r. Podobny los ma teraz spotkać także projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, nad którym od prawie roku pracuje MRiPS. Może mieć to znaczące skutki gospodarcze.

18.07.2023

Pracodawca powinien jak najszybciej skierować pracownika na badania okresowe, a pracownik bez zbędnej zwłoki je wykonać

Prawo pracy BHP Koronawirus

Odwołanie 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego oznacza powrót wynikających z kodeksu pracy obowiązków dotyczących okresowych badań lekarskich pracowników. Pracodawcy i pracownicy muszą wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania tego stanu – twierdzi MRiPS. Według resortu, okres 180 dni można potraktować jako okres przejściowy, po upływie którego każdy pracownik będzie musiał posiadać aktualne orzeczenie lekarskie.

17.07.2023

Państwo wpycha obywateli przepisami podatkowymi w samozatrudnienie

PIT Prawo pracy Małe i średnie firmy Polski Ład

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą to nie pracownicy, lecz przedsiębiorcy. Wliczanie więc do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, okresu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie jest możliwe i uzasadnione – twierdzi MRiPS. Jednak zdaniem prawników, powinniśmy albo wliczać do stażu pracy wszystkie aktywności zawodowe, albo powinniśmy zacząć odróżniać w prawie „wolnego współpracownika”.

17.07.2023

Inflacja zjada świadczenie uzupełniające, możliwa jego waloryzacja

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi obecnie analizę dotyczącą skutków finansowych wprowadzenia waloryzacji świadczenia uzupełniającego, tzw. 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Prawnicy zwracają uwagę, że w ten sposób zostałaby zrealizowana istota konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego.

15.07.2023

ZUS: Osoby, które złożą wniosek w lipcu, dostaną wyższą emeryturę

Domowe finanse Emerytury i renty

Waloryzacja roczna i kwartalna to dwa elementy, które wpływają na to, że „lipcowy” emeryt jest czasami o kilkaset złotych bogatszy niż ten, który złoży wniosek w pierwszym półroczu. Lipiec jest najkorzystniejszym miesiącem na zakończenie aktywności zawodowej - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

14.07.2023

Polecenie służbowe może być elementem mobbingu

Prawo pracy

Polecenie służbowe, jeżeli nie odpowiada rzeczywistym potrzebom zakładu pracy i jest w zasadzie z tego punktu widzenia bezcelowe, a jego faktycznym celem jest poniżenie pracownika, może być elementem mobbingu. Jednorazowe działanie może naruszać dobra osobiste pracownika i z tego tytułu może on wystąpić z roszczeniami w stosunku do sprawcy (szczególnie, gdy działanie takie miało miejsce publicznie), jednak nie może zostać uznane za mobbing.

14.07.2023

W maju 2023 r. na wypłatę emerytur ZUS wydał prawie 21,4 mld zł

Domowe finanse Emerytury i renty

W maju 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał emeryturę 6 187,4 tys. świadczeniobiorców, podczas gdy jeszcze w kwietniu otrzymywało ją 6 175,4 tys. osoby – poinformował ZUS. Z danych Zakładu wynika, że maj br. był dwudziestym miesiącem z rzędu, kiedy liczba emerytów przekraczała 6 milionów i systematycznie rośnie. Przeciętna miesięczna emerytura wyniosła 3 455,95 zł i była o 6,65 zł niższa od przeciętnej wypłaty z tego tytułu w kwietniu.

13.07.2023

Pracownicy sami muszą wybrać swoich przedstawicieli

Prawo pracy

Podjęcie przez pracodawcę niektórych decyzji wymaga, by najpierw przeprowadził w tym zakresie konsultacje ze swoimi pracownikami. W przypadku, gdy nie reprezentuje ich organizacja związkowa, konieczne jest wyłonienie przedstawicieli pracowników. Procedura ich wyboru musi zapewniać pracownikom realny wpływ na to, kto będzie ich reprezentował. Obowiązujące w tym zakresie zasady powinny zostać określone w regulaminie pracy lub innym wewnętrznym akcie.

13.07.2023

Związkowcy domagają się podwyższenia progu zwolnienia od kosztów sądowych w sprawach pracowniczych

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

OPZZ złoży w Ministerstwie Sprawiedliwości pismo, w którym będzie domagało się od szefa resortu Zbigniewa Ziobry zainicjowania zmian w prawie zmierzających do zwiększenia progu wartości sporu, powyżej którego płacona jest opłata stosunkowa w sprawach pracowniczych wnoszonych do sądów pracy. Zdaniem związkowców, opłata ta nie była zmieniana od 2005 r. i dziś stanowi barierę dla wielu pracowników w walce np. o przywrócenie do pracy.

13.07.2023

Prof. Męcina: Budżetówka powinna dostać 20-proc. podwyżkę

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy

Pracodawcy apelują o wyższe podwyżki dla sfery budżetowej, traktując je jako inwestycję w usługi publiczne. Upominamy się o wyższą jakość usług publicznych i większe podwyżki dla państwowej sfery budżetowej - przekonuje prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan i przewodniczący zespołu RDS ds. budżetu i wynagrodzeń.

12.07.2023

Jak ustalać 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy

Prawo pracy

Stosowanie 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego daje możliwość planowania nawet wielomiesięcznych okresów pracy z potencjalnie znacząco większą liczbą godzin pracy w każdym tygodniu. Można też planować bardzo długie okresy, w których praca w rozkładach czasu pracy planowana jest na „pół gwizdka”. Przy jego wprowadzaniu należy przeanalizować, czy zmienność zapotrzebowania na pracę występująca u danego pracodawcy faktycznie wymaga wyjścia poza standardowy okres rozliczeniowy.

12.07.2023

MRiPS i ZUS dzięki zakupom z wolnej ręki wdrożą świadczenie wspierające

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Choć ustawa o świadczeniu wspierającym wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r., to aż do 31 grudnia 2024 r., do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez resort rodziny oraz ZUS w związku z jej wdrażaniem, nie będą stosowane przepisy o zamówieniach publicznych. Według rządu, czas uniemożliwia przeprowadzenie konkurencyjnych procedur. Zdaniem prawników, to kolejny element rozmontowywania zasady prawidłowej i ostrożnej gospodarki publicznymi pieniędzmi.

11.07.2023

Obywatele skarżą się na wygaszanie stosunków pracy w urzędach państwowych i służbie cywilnej po zmianie prawa

Administracja publiczna Prawo pracy

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, z instytucji publicznych z mocy prawa będą zwolnione osoby, które służyły i pracowały w instytucjach uznanych za „organy bezpieczeństwa PRL” lub były ich współpracownikami, niezależnie od tego, czym dana osoba w rzeczywistości się zajmowała w okresie państwa totalitarnego. Do RPO wpływają wnioski od takich osób - urzędników, pracowników ministerstw, pracowników cywilnych służb mundurowych, funkcjonariuszy po pozytywnej weryfikacji.

10.07.2023

ZUS: 316 mln zł nadpłaconej składki zdrowotnej wróciło do przedsiębiorców

PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

60 mln zł w pierwszych dniach lipca i 256 mln zł w poniedziałek, 10 lipca, czyli w sumie już 316 mln zł - taką łączną kwotę wypłacił przedsiębiorcom ZUS z tytułu nadpłaconej w 2022 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne. A nie jest to kwota ostateczna, bo – jak poinformował w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych - kolejne transze są przygotowywane.

10.07.2023

Ponad 500 złotych dodatku dla sierot

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Osoby, które dostają z ZUS rentę rodzinną, ponieważ oboje rodzice nie żyją, mogą otrzymać także dodatek dla sieroty zupełnej. Jest to możliwe także wtedy, gdy ktoś dostaje rentę rodzinną po zmarłej matce, a ojciec jest nieznany. Od 1 marca 2023 roku wysokość dodatku dla sieroty zupełnej wynosi 553,30 zł - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

10.07.2023