Znowelizowana pod koniec listopada przez Sejm ustawa zmienia zasady dotyczące odszkodowań przy realizacji inwestycji drogowych, mających rygor natychmiastowej wykonalności - chodzi konkretnie o przejmowanie nieruchomości pod budowę dróg.

Zgodnie z nowelą, jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 60 dni, licząc od dnia doręczenia stronom postanowienia o nadaniu tego rygoru. Ponadto uprawnione osoby mogą otrzymać zaliczkę na poczet odszkodowania.

Jedna z poprawek zaproponowanych przez Senat zakłada, że osoba, która otrzymała jednorazową zaliczkę, a decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji została zmieniona lub uchylona, musi ją zwrócić nie w takiej kwocie, w jakiej ją wypłacono, ale po jej waloryzacji na dzień zwrotu. Część posłów uważała, że taki zapis nie będzie sprawiedliwy, ale ostatecznie wszystkie trzy poprawki Senatu uzyskały aprobatę Sejmu.
Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.