"Najbardziej optymistycznie, nieco lepiej niż przed miesiącem i przed rokiem oceniają koniunkturę jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Najbardziej pesymistyczne oceny w tym zakresie zgłaszają podmioty z sekcji edukacja, choć ich opinie są lepsze niż przed miesiącem i zbliżone do formułowanych w lutym ubiegłego roku" - dodano.

Jak wynika z badania GUS, w lutym firmy z większości sekcji objętych badaniem odnotowują spadek sprzedaży, najbardziej znaczący – jednostki z sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Wzrost sprzedaży zgłaszają tylko podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

"W najbliższych trzech miesiącach większość firm objętych badaniem spodziewa się wzrostu sprzedaży, w największym stopniu - jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz informacja i komunikacja" - napisano w opracowaniu GUS.

"Pesymistyczne prognozy w tym zakresie zgłaszają tylko podmioty z sekcji działalność związana z obsługą rynku nieruchomości" - dodano.

W lutym podmioty z większości sekcji objętych badaniem sygnalizują spadek popytu na usługi, największy – jednostki z sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Wzrost popytu na oferowane usługi zgłaszają firmy z sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

"W najbliższych trzech miesiącach większość firm objętych badaniem spodziewa się wzrostu popytu, w największym stopniu - jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa" - napisano.

"Niewielki spadek popytu, zbliżony do oczekiwań sprzed miesiąca, przewidują podmioty z sekcji działalność związana z obsługą rynku nieruchomości" - dodano.

W lutym firmy z większości sekcji objętych badaniem odnotowują pogorszenie swojej sytuacji finansowej, najbardziej znaczące – z sekcji edukacja oraz zakwaterowanie i gastronomia.

"Pozytywnie sytuację finansową oceniają jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz – w mniejszym stopniu – informacja i komunikacja" - napisano.

Na najbliższe trzy miesiące większość firm objętych badaniem formułuje negatywne prognozy sytuacji finansowej.

"Najbardziej znaczącego pogorszenia w tym zakresie spodziewają się podmioty z sekcji działalność związana z obsługą rynku nieruchomości oraz edukacja. Najbardziej optymistyczne prognozy w tym zakresie zgłaszają dyrektorzy jednostek z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa" - napisano.

"W najbliższych miesiącach największy wzrost cen usług przewidują dyrektorzy jednostek z sekcji obsługa rynku nieruchomości" - podano. "Najbardziej istotnego spadku cen spodziewają się kierujący firmami z sekcji edukacja" - dodano.

"W najbliższych miesiącach najbardziej znaczący wzrost zatrudnienia zapowiadają kierujący podmiotami z sekcji informacja i komunikacja" - napisano w opracowaniu GUS.

Dodano, że "największą skalę zwolnień deklarują dyrektorzy jednostek z sekcji edukacja oraz zakwaterowanie i gastronomia".

W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie 0 (przed miesiącem minus 2). Poprawę i pogorszenie koniunktury odnotowuje po 15 proc. badanych firm (w styczniu odpowiednio 15 proc. i 17 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Poprawa ocen koniunktury może być związana z optymistycznymi (po raz pierwszy od października ubiegłego roku) prognozami popytu i sprzedaży oraz mniej pesymistycznymi przewidywaniami dotyczącymi sytuacji finansowej" - napisano w raporcie GUS.

"Dyrektorzy jednostek nadal odnotowują spadek bieżącej sprzedaży; również popyt i sytuacja finansowa oceniane są niekorzystnie, podobnie jak w styczniu" - dodano.

W tej sekcji sygnalizowany jest spadek bieżących i przyszłych cen usług. W tej grupie firm planowane są niewielkie redukcje zatrudnienia, zbliżone do zapowiadanych w styczniu.

W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie minus 3 (przed miesiącem minus 9). Poprawę koniunktury odnotowuje 14 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 17 proc. (w styczniu odpowiednio 11 proc. i 20 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Mniej niekorzystne oceny koniunktury mogą być związane z pozytywnymi (po raz pierwszy od lipca ub. r.) prognozami popytu i sprzedaży oraz mniej pesymistycznymi od formułowanych w ubiegłym miesiącu – sytuacji finansowej. Bieżący popyt oceniany jest negatywnie, nieco gorzej niż w styczniu; oceny aktualnej sprzedaży i sytuacji finansowej są niekorzystne, zbliżone do formułowanych przed miesiącem" - napisano.

"Sygnalizowany jest spadek bieżących cen, w najbliższych miesiącach można się spodziewać ich nieznacznego wzrostu. Planowane redukcje zatrudnienia w tej grupie firm mogą być mniejsze od zapowiadanych w styczniu" - dodano.

W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 13 (przed miesiącem plus 11). Poprawę koniunktury odnotowuje 18 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 5 proc. (w styczniu odpowiednio 19 proc. i 8 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Prognozy popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej są bardziej optymistyczne od przewidywań ze stycznia. Kierujący firmami oceniają swoją sytuację finansową korzystnie, podobnie jak przed miesiącem, mimo sygnalizowanego nieznacznego ograniczenia bieżącego popytu i sprzedaży (opinie ze stycznia w tym zakresie były pozytywne)" - napisano.

"Sygnalizowany jest spadek zarówno bieżących jak i przyszłych cen. Dyrektorzy jednostek zapowiadają w najbliższych miesiącach wzrost zatrudnienia, nieco większy niż planowano w styczniu" - dodano.

W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 23 (przed miesiącem plus 21). Poprawę koniunktury odnotowuje 29 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 6 proc. (w styczniu odpowiednio 26 proc. i 5 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Poprawa ocen koniunktury może być związana z bardziej optymistycznymi prognozami popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej. Bieżący popyt i sprzedaż są oceniane mniej korzystnie niż w styczniu, opinie dotyczące sytuacji finansowej są również pozytywne, zbliżone do formułowanych przed miesiącem" - napisano.

"Odnotowany jest mniejszy niż w styczniu spadek bieżących cen usług, w najbliższych miesiącach ceny mogą nieznacznie rosnąć. Kierujący firmami planują nieznaczny wzrost zatrudnienia" - dodano w opracowaniu GUS.