Obiekt określony jako "wielofunkcyjne centrum kreatywności artystycznej" miałoby powstać na Placu Teatralnym w samym centrum miasta na Brdą, w sąsiedztwie Starego Miasta i Opery Nova. Władze miasta chcą, aby budowla cechowała się nieprzeciętnymi walorami architektonicznymi. Obiekt ma mieć m.in. dużą salę widowiskową i parking podziemny.

Centrum ma służyć organizacji imprez kulturalnych i kongresów. Jednym z takich przedsięwzięć miałby być Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage. Festiwal odbywa się w Bydgoszczy od 2010 r., a organizująca je Fundacja Tumult ma podpisaną umowę z władzami Bydgoszczy do 2014 r. Dyrektor Tumultu Marek Żydowicz wielokrotnie podkreślał, że warunkiem dalszego organizowania w mieście Camerimage jest powstanie odpowiedniego centrum festiwalowo-kongresowego.

Wsparcie finansowe w wysokości ok. 250 mln zł, zadeklarowane przed kilkoma miesiącami przez ministra kultury i dziedzictwa Bogdana Zdrojewskiego, ma pochodzić ze środków unijnych, przewidzianych na lata 2014-20. Reszta środków to wkład własny partnerów przedsięwzięcia.

W ogłoszeniu przetargowym wskazano, że przedsięwzięcie planowane jest jako wspólna inwestycja samorządów województwa kujawsko-pomorskiego i miasta oraz partnerów prywatnych, w tym Fundacji Tumult. Szacunkowa wartość inwestycji to 500 mln zł.

Wstępne studium wykonalności centrum ma zawierać m.in. opis projektu, a także analizę ekonomiczną, finansową, otoczenia społeczno-gospodarczego, techniczną, technologiczną, środowiskową.

Opracowanie powinno być poprzedzone konsultacjami i uzgodnieniami z planowanymi partnerami przedsięwzięcia, przedstawicielami środowiska kultury oraz sektora organizacji targów, kongresów i konferencji działającymi w mieście i regionie kujawsko-pomorskim. Dokument ma uwzględniać zagadnienia partnerstwa publiczno-prywatnego oraz pomocy publicznej dla sektora kultury.

Miasto postawiło przed potencjalnymi uczestnikami przetargu wysokie wymagania, a przy ocenie ofert pod uwagę będzie brana nie tylko zaproponowana cena, ale także posiadane doświadczenie.

Plac Teatralny swoją nazwę zawdzięcza teatrom, które stały w tym miejscu. Pierwszy z budynków teatru powstał w pierwszej połowie XIX w. przetrwał do 1890 r., a drugi został wzniesiony w 1885 r. i przetrwał do 1945 r. W czasie walk o wyzwolenie miasta teatr został trafiony pociskiem i częściowo spłonął, a następnie został rozebrany.

Nazwy Plac Teatralny używano w czasach pruskich, w Polsce międzywojennej, w czasie okupacji i w pierwszych latach po wojnie i znów od 1990 r. W latach 1950-56 był to Plac Wyzwolenia, a w latach 1956-90 - Plac Zjednoczenia.