O wyborze rektora na kadencję 2016-2020 przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach poinformował rzecznik Uniwersytetu Śląskiego Jacek Szymik-Kozaczko.
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk otrzymał 117 głosów, prof. zw. dr hab. Marian Kisiel – 41 głosów, prof. zw. dr hab. Krystian Roleder – 18 głosów, prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna – 17 głosów.
Rektor elekt obejmie stanowisko 1 września 2016 roku.
Prof. Andrzej Kowalczyk jest pracownikiem katedry hydrogeologii i geologii inżynierskiej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Prorektorem ds. nauki i współpracy z gospodarką jest od 2008 roku.
Na swojej stronie internetowej - będąc jeszcze kandydatem w wyborach rektorskich - poinformował, że nadrzędnym celem będzie dla niego "praca na rzecz wzmocnienia wspólnoty akademickiej".
"Chcę sprawić, aby każdy pracownik, zarówno naukowo-dydaktyczny, jak i administracyjny, tak aktywny, jak i emerytowany, każdy doktorant, student i każdy absolwent miał poczucie głębokiej więzi z Uniwersytetem. Aby czuł, że jest człowiekiem Uniwersytetu i że Uniwersytet jest właściwym dla niego, przyjaznym miejscem" - poinformował na stronie andrzejkowalczyk.eu.
Wśród 10 głównych zobowiązań wymienił m.in. wzmocnienie pozycji naukowej wydziałów poprzez wprowadzenie mechanizmów wsparcia ich działań, zminimalizowanie biurokratycznych obciążeń pracowników, doktorantów i studentów, zwiększenie wsparcia dla pozyskiwania zewnętrznych środków na badania poprzez wdrożenie systemu ułatwień dla podejmowania interdyscyplinarnych projektów i inicjatyw badawczych.
"Wykorzystam potencjał Uniwersytetu i jego absolwentów, a także organizacji zrzeszających rektorów do działalności na rzecz optymalnych rozstrzygnięć prawodawczych, zwłaszcza w zakresie finansowania i organizacji nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce" - napisał. Będzie wspierał, jak zaznaczył, "innowacyjne przedsięwzięcia edukacyjne, w tym kierunki anglojęzyczne jako warunek umiędzynarodowienia Uniwersytetu" - zadeklarował.

Uczelnia Łazarskiego zaprasza na dyskusję o zawodzie sędziego>>

Kowalczyk urodził się 16 lutego 1950 roku w miejscowości Krasnosielc. Tytuł magistra w zakresie specjalności hydrogeologia i geologia inżynierska otrzymał na Uniwersytecie Warszawskim w 1973 roku. Dziesięć lat później na Politechnice Wrocławskiej (1983) uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Habilitował się w 2003 roku w Uniwersytecie Śląskim. W 2011 roku uzyskał tytuł profesora nauk o Ziemi.
Od 1975 roku jest związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Pracował także w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, Przedsiębiorstwie Geologicznym Budownictwa Wodnego "Hydrogeo". Wykładał również przez kilka lat w Algierii m.in. w Ecole des Mines.
Do swoich zainteresowań naukowych zaliczył m.in. hydrogeologię regionalną, hydrogeologię obszarów zurbanizowanych, gospodarkę wodną, geologię środowiskową.
Prof. Kowalczyk w latach 2008-2015 był członkiem Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Od 2013 roku jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej a od 2015 roku przedstawicielem Uniwersytetu Śląskiego w zespole opracowującym "Kierunek Śląskie 3.0. Program Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do 030. Inicjatywa Strategiczna".
Brał udział w licznych projektach międzynarodowych, a także w projektach badawczych Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki. W jego dorobku naukowym znajdują się publikacje poświęcone w szczególności zagadnieniom hydrogeologii. W 2016 roku odebrał Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w dziedzinie nauki i innowacyjności. (PAP)

 

Bydgoszcz: rektor z zarzutami ws. tragedii na otrzęsinach>>

Dowiedz się więcej z książki
Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł