Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest odpowiedzią na zobowiązania z expose premier Ewy Kopacz.

Nowela umożliwia utworzenie rządowego programu pomocy finansowej, w ramach którego pokrywane byłyby koszty studiów na najlepszych zagranicznych uczelniach. Program ma trwać 10 lat, a jego koszt wyniesie 336 mln zł. Z programu – jak szacuje resort nauki - skorzystać będzie mogło w sumie ok. 700 studentów. W 2016 r. na program przeznaczonych ma być 18,5 mln zł. Program będzie ustanowiony przez Radę Ministrów drodze uchwały, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Zobacz: Bez poprawek do przepisów w sprawie finansowania studiów za granicą 

Z programu - zgodnie z zapowiedziami resortu nauki - będą mogły skorzystać osoby, które studia na najlepszych uczelniach chcą zacząć w roku 2016/2017. Nowelizacja zakłada, że o wsparcie w ramach programu będą się mogli ubiegać studenci, którzy nie wcześniej niż w roku poprzedzającym zgłoszenie do programu ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich albo zdobyli tytuł licencjata lub inżyniera (o ile dostaną się na studia na którejś z najlepszych uczelni świata). Z programu nie będą mogły korzystać osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

Osoba, która podejmie studia za granicą, otrzyma z programu środki na pokrycie kosztów: rekrutacji, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Świadczenia te zostaną zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jako zasadę przyjęto, że pomoc w ramach programu podlega zwrotowi. Uczestnik programu będzie jednak zwolniony ze zwrotu udzielonego mu wsparcia, jeśli w ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni będzie przez 5 lat odprowadzać w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub jeśli ukończy studia doktoranckie w Polsce. Pomocy finansowej nie trzeba będzie również zwracać, jeśli studia zagraniczne nie zostały podjęte lub nie zostały ukończone z przyczyn nieleżących po stronie uczestnika.

Zobacz: Państwo sfinansuje najzdolniejszym studia za granicą 

Szczegółowe warunki realizacji programu określone będą w rozporządzeniu Rady Ministrów. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. (PAP)