Rządowy program praktyk dla studentów w administracji - jest on odpowiedzią na zobowiązanie premier Ewy Kopacz z expose - dotyczy wyłącznie obowiązkowych praktyk, odbywanych bezpłatnie zgodnie z tokiem studiów i wynikających z programu kształcenia na danym kierunku - poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w komunikacie.

Praktykantem może być wyłącznie student z ważną legitymację studencką, który na czas praktyki ma wykupione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (zapewnione przez uczelnię lub opłacone we własnym zakresie).

Praktyka odbywa się na podstawie pisemnego porozumienia dotyczącego przyjęcia na praktykę studencką zawartego między uczelnią a urzędem. Studentów na praktyki objęte niniejszym programem kierują uczelnie. Przekazują do danego urzędu skierowanie do odbycia praktyki studenckiej.

Zobacz: Praktyki studenckie w urzędach szansą na znalezienie dobrej pracy 

Szczegóły dotyczące programu dostępne są na stronie MNiSW (http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/uczelnie-zainteresowane-praktykami-w-administracji.html).
Program praktyk studenckich w administracji rządowej to kolejna inicjatywa popierana przez resort nauki, która ma zapewnić studentom dostęp do rynku pracy. W ramach akcji „Studiujesz? Praktykuj” resort sfinansował też powstanie serwisu www.lepszepraktyki.pl - portalu praktyk, który prowadzi Parlament Studentów RP.

Lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy i wyposażenie ich w miękkie kompetencje, podniesienie jakości nauki i dydaktyki, wzmacnianie pozycji polskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej zakłada też program „Uczelnie przyszłości”, finansowany z nowych funduszy europejskich. W puli nowego programu MNiSW jest 5 mld zł.

W sumie w ramach „Uczelni przyszłości” w 2015 roku odbędą się cztery konkursy i zrealizowane zostaną trzy projekty pozakonkursowe. Szkoły wyższe, które stworzą najlepsze wnioski w ramach konkursów, otrzymają specjalny status „Uczelni przyszłości”. Uczelnie te będą mogły liczyć na dodatkowe finansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji projakościowej.

Resort nauki przewiduje, że w 2016 roku uruchomi dwa kolejne konkursy - na Nowe Programy Kształcenia oraz na umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Dodatkowo planuje systemowe wsparcie procesu konsolidacji uczelni. (PAP)