"Trybunał obradujący pod przewodnictwem sędzi Julii Przyłębskiej w składzie 11-osobowym uznał, że przepisy, co do których wątpliwości zgłosił Prezydent, są zgodne z Konstytucją. W uzasadnieniu stwierdzono, że choć nowe prawo stanowi ingerencję w wolność zgromadzeń, to ingerencja ta jest proporcjonalna i służy realizacji takich wartości jak bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny." - informuje fundacja, któa nie zgadza się z tym wyrokiem.
"Dotychczasowa praktyka korzystania obywateli z wywalczonych w latach 80. XX w. wolności wyrażania poglądów w miejscach publicznych nie daje podstaw do specjalnego traktowania określonych rodzajów zgromadzeń. Nie daje też podstaw do twierdzenia, iż z uwagi na bezpieczeństwo konieczne jest ograniczenie ich swobody.
Wyrok Trybunału sankcjonujący pierwszeństwo zgromadzeń cyklicznych nad zgromadzeniami obywatelskimi podjęty został w składzie 11-osobowym. W posiedzeniu Trybunału udział brały trzy osoby wybrane przez aktualną większość parlamentarną w grudniu 2015 roku – bez ważnej podstawy prawnej – na stanowiska sędziowskie obsadzone przez sędziów wybranych zgodnie z prawem w poprzedniej kadencji Sejmu. Do wyroku zgłoszone zostały cztery zdania odrębne. Z orzekania w Trybunale Konstytucyjnym decyzją sędzi J. Przyłębskiej wykluczeni zostali czterej sędziowie wybrani przez Sejm w 2010 roku." - podkreśla w komunikacie. Więcej>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Student
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów