Konkurs adresowany jest do studiujących na polskich uczelniach młodych wynalazców, konstruktorów, programistów, innowatorów, a także studentów tworzących nowoczesne rozwiązania biznesowe, którzy reprezentują Polskę na międzynarodowych zawodach i konkursach.
 
Studenci mogą liczyć na wsparcie indywidualne w wysokości nawet 100 tys. zł lub zespołowe – do 500 tys. zł. Otrzymane pieniądze będą mogli przeznaczyć na: pokrycie kosztów związanych m.in. z wyjazdami na światowe zawody, dobre przygotowanie do konkurowania z rówieśnikami z innych państw, zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej, odczynników lub innych środków niezbędnych do realizacji projektu.
 
Wsparcie mogą otrzymać studenci, którzy nie ukończyli 25. roku życia, a szczególnie premiowani będą laureaci nagród lub wyróżnień w olimpiadach i konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym w czasie studiów oraz wcześniej, w szkole ponadgimnazjalnej. Muszą także spełniać inne kryteria, m.in. posiadać udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2.
 
W ramach programu MNiSW sfinansuje maksymalnie 50 projektów. Każdy z nich może trwać nie dłużej niż dwa lata. O przyznanie funduszy może ubiegać się podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub zespół studentów. Każdy wniosek zostanie oceniony przez interdyscyplinarny zespół ekspertów.
 
Kandydaci mogą składać wnioski za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP do 26 listopada.
 
Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie
 
PAP – Nauka w Polsce