Państwo nie dało na te dodatkowe zadania środków ani nie wskazało możliwości ich pozyskania, co jest niezgodne z konstytucją - uważają radni.

 

Radni w uchwałach stwierdzili także, że wspomniane zapisy prawne nie są zgodne z podpisaną przez Polskę Europejska Kartą Samorządu Lokalnego.

 

Zgodnie z ustawami i oraz ich interpretacją przez resort finansów, gminy od połowy tego roku muszą dopłacać m.in. do zasiłków stałych dla najbiedniejszych. Wkład gminy wynosi 20 proc.

 

Radni przypomnieli też, że ustawa z czerwca br. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wejdzie w życie od stycznia 2012 r. wprowadzi nowe zadania własne dla gminy, w tym obowiązek zatrudniania asystentów rodziny, ponoszenia częściowych kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

 

Żaden z tych przepisów nie wskazuje źródeł finansowania nowych zadań - uważają radni.

 

Powołując się na zapisy konstytucji zaznaczyli, że państwo powinno zapewnić jednostkom samorządu terytorialnego udział w dochodach publicznych odpowiednio do nakładanych na nie zadań. To złamanie konstytucyjnej zasady, iż w przypadku zmiany zadań i kompetencji, w ślad za tymi zmianami następują również zmiany w podziale dochodów publicznych - podkreślili w uzasadnieniu uchwał radni.

 

"Regulacja, która nie zapewnia zgodności z konstytucyjnie zagwarantowaną zasadą zapewnienia odpowiednich środków finansowych, narusza wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego przezeń prawa i wyprowadzaną z niej zasadę zabezpieczenia i ochrony interesów w toku" - zaznaczyli radni.

 

Dodali również, że nowe zadania własne to znaczne obciążenie finansowe dla budżetu miasta, a co za tym idzie, obciążenie kosztami ich realizacji mieszkańców.

 

Miasto szacuje, że koszty realizacji tych dodatkowych zadań to rocznie około jednego miliona złotych. Jeszcze w br. z budżetu Stargardu trzeba wypłacić 420 tys. na zasiłki.

 

Ustawa o wspieraniu rodziny wprowadza tzw. asystentów rodziny, którzy mają pomagać w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, pokazywać jak planować domowy budżet, kierować na terapię. Asystent będzie miał pod opieką maksymalnie 20 rodzin. Dokument wprowadza też wiele ważnych rozwiązań wspierających rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Rodzinami zajmie się koordynator pieczy zastępczej, który ma kierować na terapię, warsztaty, pomagać w rozwiązywaniu problemów, zgłaszać do ośrodków adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, pomagać usamodzielniającym się wychowankom.

 

Jak informuje rzecznik prezydenta Stargardu Marcin Rumiński, informacje o podjętych przez miasto krokach przekazano wszystkim gminom woj. zachodniopomorskiego z apelem, by podejmowały podobne uchwały.

 

W Radzie miasta Stargardu funkcjonuje koalicja PiS oraz lokalnej inicjatywy Stargard 21. PO jest w opozycji. (PAP)

 

epr/ mok/ mag/