Projekt o wartości 4,5 mln zł sfinansowano w całości ze środków Unii Europejskiej. Partnerami przedsięwzięcia są: Urząd Miasta Płocka, powiat sierpecki i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.

Jak poinformowała podczas inauguracji projektu Beata Puda, prezes stowarzyszenia Centrum Innowacji Społeczeństwa Innowacyjnego, celem ośrodka jest wspieranie inicjatyw przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.

W ramach działalności płockiego ośrodka, jednej z sześciu tego typu placówek w woj. mazowieckim, organizowane będą m.in. szkolenia i doradztwo z zakresu przedsiębiorczości społecznej, w tym dla organizacji pozarządowych. Planowane jest również wsparcie, także finansowe, dla osób fizycznych na utworzenie oraz prowadzenie czterech spółdzielni socjalnych.

"Celem głównym projektu jest wsparcie i rozwój sektora ekonomii społecznej subregionu płockiego w kreowaniu nowych usług społecznych" - powiedziała Puda. Dodała, że grupę docelową projektu stanowić będą w co najmniej 30 proc. osoby niepełnosprawne z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców powiatów: płockiego, gostynińskiego oraz sierpeckiego.

O tym jak można prowadzić "podmiot ekonomii społecznej" mówił podczas spotkania Mariusz Umyszkiewicz z Fundacji Ekonomii Społecznej "Przystań", która w 2012 r. otworzyła w Płocku bar mleczny jako zakład aktywności zawodowej. Bar zatrudnia 25 osób niepełnosprawnych. Koszt projektu wyniósł 434 tys. zł, z czego 278 tys. pochodziło z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

"Dziennie odwiedza nas około 300 osób. To świadczy o tym, że zapotrzebowanie społeczne na tego typu placówkę usługową było bardzo duże. Ludzie rozumieją też cel naszej działalności, czyli pomoc osobom niepełnosprawnym w aktywizacji zawodowej" - powiedział dziennikarzom Umyszkiewicz.

Podmiot ekonomii społecznej to podmiot prowadzący działalność biznesową o celach społecznych, z której zyski inwestowane są ponownie na ten cel. Do takich podmiotów zaliczyć można m.in. zakłady aktywności zawodowej i spółdzielnie socjalne.