Pozyskane środki pochodzą przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. Projekty będą realizowane m.in. w dzielnicach: Załęże, Zawodzie, Bogucice, Janów-Nikiszowiec, Szopienice-Burowiec, Murcki, a także w śródmieściu 300-tysięcznej stolicy Górnego Śląska.

Samorządowcy podkreślają, że zaplanowane w ramach wszystkich projektów działania mają aktywizować, integrować i edukować mieszkańców. Skorzystają oni np. kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, punktów poradnictwa obywatelskiego oraz rozmaitych form grupowego i indywidualnego wsparcia, np. pomocy psychologów czy doradców zawodowych. Będą też propozycje dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

"Celem łączącym wszystkie te projekty jest poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców wybranych dzielnic, a także wzrost spójności społecznej, zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców, wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej" – wyjaśniła w środę zastępca naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta w Katowicach Małgorzata Domagalska.

Łączna wartość wszystkich przedsięwzięć przekracza 15 mln zł, z czego dofinansowanie z EFS i budżetu państwa to ponad 14,3 mln zł. Projekty będą realizowane w latach 2017-2020. Ich realizatorem z ramienia magistratu będzie głównie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy udziale szkół czy partnerów społecznych, np. organizacji pozarządowych i fundacji.

Wśród dofinansowanych projektów są centra społecznościowe w dzielnicach Załęże i Szopienice, Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach czy projekt skierowany do niepełnosprawnych z terenów Katowic objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji. Inne projekty mają służyć np. rozwojowi usług społecznych lub aktywizacji seniorów. Chodzi przede wszystkim o rozszerzenie oferty działań środowiskowych, głównie w formie samopomocy i wolontariatu, wspierających zatrudnienie i różne rodzaje aktywności osób starszych.

W kilku dzielnicach zaplanowano warsztaty, np. psychologiczne, informatyczne, ruchowo-rehabilitacyjne czy językowe. W dzielnicy Załęże ruszy "Senioralna Akademia Obywatelska", w ramach której odbędą się treningi umiejętności społecznych oraz wyjazdy studyjne do organizacji aktywnie działających na rzecz seniorów. Będą też warsztaty dotyczące korzystania z nowych technologii, seminaria na temat zdrowia, działania środowiskowe i samopomocowe - pikniki, wycieczki, Dzień Seniora. W Zawodziu będzie realizowany projekt pod nazwą "Międzypokoleniowy transfer wiedzy" oraz Multimedialna Akademia Seniora. Podjęta też będzie inicjatywa stworzenia Strefy Wolontariatu oraz Punktu Informacji i Porad Obywatelskich. W Janowie-Nikiszowcu powstanie klub społecznościowy dla seniorów.(PAP)