Jak powiedział PAP dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Jacek Suski, na ogólną pulę ponad 83,5 mln zł przeznaczonych w woj. opolskim na aktywizację zawodową bezrobotnych składają się środki dostępne w ramach Funduszu Pracy i źródeł unijnych.

Blisko połowa ogólnej sumy przeznaczonej dla woj. opolskiego – czyli niespełna 41,8 mln zł - trafi do powiatowych urzędów pracy po podziale według algorytmu uwzględniającego m.in. stopę bezrobocia, liczbę bezrobotnych czy liczbę osób długotrwale bezrobotnych. „Te środki powiatowe urzędy pracy mogą przeznaczyć na różne działania aktywizacyjne zgodne ze znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia, np. na roboty publiczne, prace interwencyjne, staże, szkolenia, przekwalifikowanie, doposażenie stanowisk pracy czy zakładanie działalności gospodarczej” – wyjaśnił Suski.

Dodał, że najwięcej z tej puli trafi do powiatowych urzędów pracy w Nysie (8,7 mln zł) i Opolu (7,5 mln zł). Zaznaczył, że urzędy mogą wydatkować te środki od początku tego roku.

Pozostała kwota z 83,5 mln zł ma być wykorzystana na działania aktywizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, na co zarezerwowano 24,4 mln zł oraz na działania, które będą prowadzone w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (tzw. POWER), na który z kolei na Opolszczyźnie będzie do wykorzystania 17,4 mln zł.

Suski wyjaśnił, że POWER to program skierowany do młodych osób bezrobotnych - do 29. roku życia, w tym w szczególności do osób bezrobotnych, które nie uczestniczą np. w kształceniu czy szkoleniu. Szef opolskiego WUP tłumaczył, że przewidziano w jego ramach wszystkie formy aktywizacji, które wymienia ustawa o promocji zatrudnienia – za wyjątkiem robót publicznych. „Mogą to być staże, szkolenia, przekwalifikowania czy zakładanie działalności gospodarczej” – mówił PAP Suski i wyjaśnił, że pula pieniędzy na działania w ramach POWER zostanie podzielona na wszystkie opolskie urzędy pracy. Program ten ma ruszyć na przełomie lutego i marca.

Z kolei w ramach środków z RPO będzie można podejmować działania aktywizacyjne przewidziane w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. Suski wyjaśnił jednak, że z tej puli pieniędzy finansowane będą projekty konkursowe, np. ukierunkowane na zakładanie firm, przekwalifikowywanie osób bezrobotnych czy doposażenie firm. Nabory w tym przypadku – jak zaznaczył dyrektor opolskiego WUP - mogą ruszyć w połowie roku.

Suski podkreślił, że pula pieniędzy na aktywizowanie osób bezrobotnych w tym roku ma być o kilka milionów złotych większa niż w roku 2014. W ub. roku na ten cel opolskie urzędy pracy miały ok. 75 mln zł.

Najpopularniejszą z formą aktywizacji zawodowej w ub. roku w woj. opolskim były staże. Katarzyna Rybak z Opolskiego Obserwatorium Rynku Pracy, działającego przy WUP, powiedziała PAP, że w roku 2014 na staże w całym regionie skierowano łącznie 7074 osoby. Ponadto popularne były szkolenia, z których skorzystało w woj. opolskim w ub. roku 2345 osób. Ponad tysiąc bezrobotnych wykorzystało też dostępne w powiatowych urzędach pracy dotacje na zakładanie firm. W 2014 roku dofinansowano również utworzenie 992 nowych miejsc pracy dla pracodawców, którzy zdecydowali się zatrudnić bezrobotnych na minimum dwa lata.

Na koniec grudnia 2014 roku w woj. opolskim było 42 tys. 361 bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła wtedy 11,9 proc. (PAP)