Jak podkreśliła Zalewska - podczas konferencji pod hasłem: "Kształcenie zawodowe – czas start!", w której brali udział m.in. dyrektorzy szkół zawodowych z całego kraju, prezesi specjalnych stref ekonomicznych, kuratorzy oświaty - w skład Rady weszli dyrektorzy szkół zawodowych reprezentujących wszystkie branże.

Na przewodniczącą Rady powołana została sekretarz stanu w MEN Marzena Machałek. Jej zastępczynią, jako przewodniczącej Rady, została dyrektor Departamentu Strategii, kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w MEN Urszula Martynowicz.

"Uważamy, że nie będzie dobrego kształcenia zawodowego dopóki nie będziemy mówić jednym językiem i rozumieć własnych celów: dyrektorzy szkół, samorządowców oraz biznes" - powiedziała Machałek dziennikarzom. Wyraziła nadzieję, że członkowie Rady to liderzy i liderki, którzy będą promować dobre praktyki w jeśli chodzi o kontakty i współpracę ze środowiskiem pracodawców. "Będą też ciałem opiniodawczo-doradczym dla ministra. Będą mówić, co trzeba zrobić, co trzeba zmienić, jak trzeba działać, byśmy odnowili kształcenie zawodowe, branżowe w Polsce" - dodała.

Pytana, kiedy można spodziewać się najbliższego posiedzenia Rady, odpowiedziała, że w najbliższym czasie. Dodała, że na pierwszym posiedzeniu zostanie ustalony zakres jej działań. "Chcemy ustalić priorytety i zdiagnozować problemy, z którymi spotykają się szkoły" - powiedziała Machałek.

"Gdy spotykam się z przedstawicielami biznesu to oni mówią, że weszliby do szkół, ale dyrektorzy nie chcą. Gdy spotykam się z dyrektorami, to oni mówią, że chętnie by przyjęli pracodawców, tylko pracodawcy nie chcą. Dlatego trzeba pokazać te szkoły, które współpracują z pracodawcami i nie ma przeszkód. Ci dyrektorzy, którzy tak działają, będą promować swoje działania wśród innych dyrektorów" - dodała wiceminister.

Zgodnie z zarządzeniem minister edukacji w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych do jej zadań należy w szczególności: inicjowanie i opiniowanie zmian w kształceniu zawodowym, w tym m.in. organizowanie wstępnych konsultacji nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w środowisku dyrektorów szkół i pracodawców. Do zadań Rady należeć będzie także organizowanie i wspieranie działań informacyjno-promocyjnych z dziedziny kształcenia zawodowego, w szczególności w środowisku pracodawców.

Przewodnicząca Rady będzie mogła zapraszać do udziału w jej pracach ekspertów i specjalistów, jako doradców.

Rada ma podejmować uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składy Rady w głosowaniu jawnym. (PAP)

autor: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ jw/