Program ten jest finansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, który zastąpił dotychczasowy Europejski Fundusz Rybacki, wdrażany w latach 2007-2013.

Polska z tego Funduszu otrzyma ponad 531 mln euro, co wraz z wkładem z budżetu krajowego w kwocie ok. 179 mln euro pozwoli na przeznaczenie ok. 710 mln euro na realizację PO Ryby na lata 2014-2020. Pod względem wielkości funduszu Polska plasuje się na czwartym miejscu w UE po Hiszpanii, Francji i Włoszech.

PO Ryby 2014-2020 objęty jest Umową Partnerstwa (UP), która jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa.

Program PO Ryby jest realizowany poprzez krajowe programy operacyjne. Cały projekt zakłada wykonanie 42 środków być w podziale na siedem priorytetów. Należą do nich m.in.: promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa; wspieranie rozwoju akwakultury (m.in. chodzi o chów i hodowlę ryb); wspieranie zatrudnienie na obszarach rybackich; pomoc w przetwórstwie i sprzedaży ryb.

W ramach tych priorytetów pomoc finansowa będzie obejmowała tradycyjnie rozumiane dla sektora rybackiego, ale również nowe zadania, które wcześniej finansowane były z innych źródeł niż Europejski Fundusz Rybacki. Dotyczy to np. rynku rybnego, kontroli i egzekwowania przepisów, gromadzenia danych oraz polityki morskiej.

Przyjęcie przez rząd projektu programu PO Ryby 2014-2020 pozwoli na rozpoczęcie jego negocjacji z Komisją Europejską. (PAP)