"Raport GEO-6 dla regionu paneuropejskiego" został opracowany przez agendę ONZ - Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP). Aktualny stan środowiska naturalnego przedstawiono w nim w ramach cyklu GEO (Global Environment Outlook), realizowanego od ponad 20 lat.

Raport GEO-6 obejmuje Europę w bardzo szerokim ujęciu - od Gibraltaru po Kamczatkę, włącznie z krajami Azji Centralnej oraz Izraelem czy Turcją - powiedziała PAP podczas polskiej premiery raportu Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Raport zaprezentowano na konferencji "Nauka, biznes i środowiska" w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT) Politechniki Warszawskiej.

Z raportu wynika, że w krajach Unii Europejskiej emisja gazów cieplarnianych jest stabilna lub spada, znacznie poprawia się też jakość powietrza i wody. Jednocześnie autorzy raportu zaznaczają, że zły stan powietrza (utrzymujący się zwłaszcza w krajach pozaunijnych) stanowi największe zagrożenie zdrowotne dla ludności. W 2012 r. z powodu niskiej jakości powietrza zmarło przedwcześnie ponad pół mln osób.

Na terenie Europy nastąpiła też poprawa w kwestii dziury ozonowej - wynika z raportu. Jak tłumaczy główny specjalista ds. biologii i ochrony środowiska w Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Piotr Mikołajczak, było to możliwe dzięki odpowiedniemu zdefiniowaniu zagrożenia i zaplanowaniu środków zaradczych: najpierw podjęto odpowiednie decyzje polityczne i państwa sygnowały konwencje, w wyniku których ograniczono stosowanie freonu w urządzeniach. Kolejnym krokiem były działania świata biznesu i producentów.

Choć z raportu wynika, że na poziomie globalnym stan środowiska naturalnego w Europie poprawia się - to jego autorzy postulują "podjęcie pilnych działań", które pozwolą zmierzyć się z wyzwaniami dla całego regionu.

Do wyzwań zaliczono też wzrost ilości odpadów, zanieczyszczenie wód śródlądowych oraz nadmierne wykorzystanie mórz i stref przybrzeżnych.

W przygotowanie raportu zaangażowanych wiele instytucji, m.in. rządowych i pozarządowych, a także ekspertów z różnych dziedzin. Dokument powstał na podstawie dostępnych danych z krajów, których dotyczy. Wykorzystano również m.in. zasoby Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Agencji Środowiska czy Światowej Organizacji Zdrowia.

"Raport ten w jednym miejscu koncentruje często bardzo rozproszone zasoby danych" - dodał główny specjalista ds. biologii i ochrony środowiska w Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa, Piotr Mikołajczyk.

"To materiał, który powstał we współpracy z różnymi interesariuszami. Jest on ciekawym materiałem porównawczym do naszych analiz. Polska chce być aktywnym uczestnikiem debaty międzynarodowej, szczególnie w zakresie dyskusji o polityce klimatyczno-energetycznej" - dodał podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska (MŚ), Sławomir Mazurek. Dodał, że MŚ patrzy na raport komplementarnie i jest on dla resortu ważnym punktem odniesienia. "Jednocześnie staramy się być aktywni w debacie - tak, by rozwijać twórczo to, co w raporcie już jest napisane" - zaznaczył. (PAP)